Next Page

Isicelo Sabahleli

Mahlabezulu injobo enhle ngethungelwa ebandla. Umsebenzi lo siwethula kini banikazi bolimi ukuze liwuthwale liwukhulise. Lokhu esikwethula lapha ngamanganyana nje okuthiba umhawu, umsebenzi wolimi umkhulu njalo akekho ongathi angawuthwala eyedwa. Ulimi lwesiNdebele lujulile njalo lunothile ngamagama. Ingcazelo ezinye sezisiya zicatshela abanengi kanti lamanye amagama lokhu elahleka olimini. Kunjalo nje ngapha luyakhula ulimi, luyaqhela, amagama amatsha lokhu esanda lengcazelo lokhu zisiya ziguquka lazo zihambelana lomumo walamuhla. Lokukhuluma kwabantu kuya kutshiyana ngokuthi umuntu uvela kuwuphi umkhono lokuthi ngumuntu omdala kumbe ngolutsha. Angithi nje lamabizo ezihlahla lezinyamazana asuka atshiyane ngezabelo lemikhono kanti belu kutshiwo into yinye. Zonke lezi ngezinye zezizatho ezenza ulimi lukhule njalo lunothe kodwa lubuye lube yinkinga ukulucubungula. Kuyimvelo yolimi lokho, zonke indimi emhlabeni zinjalo.

Ingqobe isikini lonke Mahlabezulu elisaluthanda ulimi lwenu lomdabuko. Manengi amagama angagoqelwanga kulesisichazamazwi njengoba nje sivele singeke siwaqede amagama olimi lwesiNdebele. Loba kunjalo sicela ukubana uma likhona igama obona likhuthakele usazise. Kungenzeka njalo ukuthi elinye igama lilenye ingcazelo engasachazwanga lapha, siphe layo leyongcazelo. Angithi sivele sachaza mandulo ukuthi lapha bekuyikuxhoxhoza nje, umsebenzi lokhu usayaphambili, zinengi izichazamazwi ezikhona zizalotshwa. Ngakho kungabakuhle okumangalisayo ukuthi sihlanganiseni amakhanda ndawonye sakheni ulimi lwethu lomdabuko, ilifa lesizwe sikaMthwakazi. Nansi ikheli yethu:

 

African Languages Research Institute
University Of Zimbabwe
P. O. Box MP 167
Mt Pleasant, HARARE