Next Page

Amazwi Okubonga

Sithanda ukubonga bonke abasiphathisayo ukuze umsebenzi lo uphumelele ngoba alubana singatholanga uncedo olusuka kubo umsebenzi wawungeke ufike kulelibanga ofike kulo lamhlanje.

Okokuqala sibonga kakhulukazi abasipha imali yokuqhuba umsebenzi. Sibonga abeNUFU (Norwegian Universities Committee for Development Research and Education) abasiphathisa ngemali ekusunguleni komsebenzi kuze kube sekugqitshweni kwawo. Imali yonke eyayisuka kuNUFU sasiyamukela isivela kwabeSUM (Division for North-South Cooperation) abaseYunivesithi yeOslo eNorway. Okwesibili sithanda ukubonga kakhulu abeSIDA (Swedish International Development Agency) abasiphathisa ngemali njalo.

Sibonga kakhulukazi iYuniveisithi yeZimbabwe ngokusipha ithuba, izisebenzi labafundi bayo abaphathise kulo umsebenzi. EYunivesithi yeZimbabwe sibonga kakhulu abaphathi uVice Chancellor, Usikhwicamfundo F.W.G. Hill lomsekeli wakhe uPro-Vice Chancellor, Usikhwicamfundo L. Nyagura, ngosekelo kanye lenkuthazo abasipha yona. Sibonga kakhulukazi umqali wesiziba lomsunguli walo umsebenzi uDr Herbert Chimhundu, onguye okhokhelele lo umsebenzi kusukela ekuqoqweni kwezimali, ukuqeqetshwa kwabacubunguli lokuphatha nje wonke umsebenzi we ALLEX Project kuzekufike kuALRI. Kuthi kwabangaphetsheya sibonga abeYunivesithi yeOslo ikakhulu uNkosikazi Oddrun Gronvik onguye okhokhelele lo umsebenzi kanti njalo eyingcwethi kwezokuqoqwa kwezichazamazwi. EYunivesithi yeOslo njalo sibonga uDr Christian-Emil Ore kuthi eYunivesithi yeGothenburg sibonga uDr Daniel Ridings loNkosazana Pernilla Danielson.

Asilibali njalo ukubonga ukuphathisa kwabantu abalandelayo abagoqela uNkosazana Mette Topnes, kanye lazo zonke izisebenzi zeSUM, uMnu. Alexio Gumi osebenza ehofisini yeNUFU eseYunivesithi yeZimbabwe. Sibonga njalo eUZ, uMnu.B. Chikowore labanye bakhe abeLanguage Centre, abeReprographic Centre ababesidindela okuzingwadlwana. Singalibali njalo uMnu. S. Chibanda owayephathisa ngezamakhompuyutha andubana kungene uMnu. Justice Chikomwe.

Sibonga kakhulu izisebenzi zeYunivesithi yeZimbabwe kanye labafundi bayo ngokuzinikela kwazo kulo umsebenzi ngenxa yokuthanda kwazo ukuthuthukiswa kolimi lwesiNdebele. Sithanda ukubonga bonke ababekuqembu leALLEX emsebenzini wesichazamazwi. Asilibali ukuphathisa kwalababantu ikakhulu ekusungulweni kwalo umsebenzi, Abanumzana abathi uS.J. Nondo, D. Sibanda, N. Mkaronda kuzekuthi uNkosikazi uDr Z. Gambahaya-Mguni lo Nkosazana C. Dube.

Kanti njalo ukuze sithole inengi lamazwi akulesisichazamazwi sathumela abafundi bayaxoxa lozulu ngezindaba ezitshiyeneyo kwatholakala amagama athile. Ngakho-ke sithanda ukubonga abafundi abalandelayo abenza lowo msebenzi:

uAngela Sithole, uAsere Ncube, uBeauty Ndlovu, uBeauty Nyilika, uBekithemba Ndlovu, uBhekinkosi Jakobe Ncube, uEnerst Mhlanga, uFumani Ndebele, uJethro Mpofu, uLawrence Siziba, uHenry Ndlovu, uLifaqane Nare, uMandlenkosi Mpofu, uMatiki Ndlovu, uMhlupheki Gift Ncube, uMxolisi Dube, uNhlanhla Ngwenya, uNokuthula Ncube, uNorah Dube, uNothando Maphosa, uPetronella Nyathi, uPhilani Moyo, uSikhumbuzo Ndlovu, uSinqobile Ndlovu, uSithethelele Ncube, uThabani Mpofu, uVictor Nyathi, uZibusiso Msimanga.

Abafundi abalandelayo baphathisa kakhulu ekuchwayisiseni mayelana lengcazelo zamabala athize besebenza bengaphansi kwabahleli:

uAsere Ncube, uEnerst Mhlanga, uKethiwe Ndlovu, uMhlupheki Gift Ncube, uNkosiyazi Phansi, uNolwazi Sibanda, uNothando Moyo, uOctavia Ndlovu, uPhilani Moyo, uSifiso Sibanda, uSikhonzile Ndlovu, uSinikiwe Msipha, uSisasenkosi Maphosa, uThulani Zhou, uVitalis Matura, uWisdom Moyo .

Ukuze abafundi laba benelise ukufeza umsebenzi lo baphathiswa kakhulu nguzulu wonke wakulezo ndawo lapha ababesebenzela khona ngakho sithanda ukulibonga lonke mahlabezulu ngokuphathisa kwenu. Sibonga kakhulu abaphathi balezo ndawo, izinduna, abalisa, osobhuku kanye labokhansila, abaphathi bezikolo kanye labanikazi bamabhizimusi kanye labakhokheli bawo abapha imvumo yokuthi abafundi laba baqhube umsebenzi.

Sithanda ukubonga kakhulu abaphathi lezisebenzi zezindawo ezilandelayo ngokusiphathisa kwabo: iZBC leZTV, abadindi bezingwalo abeMambo Press, abeLongman, abeCollege Press, abeZimbabwe Publishing House; iBible Society yeZimbabwe, iNational Archives, abeMuseum, abeC.D.U, iPhalamende yeZimbabwe lemithethwandaba labeNdebele Language Committee; Ingatsha zikahulumende ezithi:olweMibiko, olweZempilakahle, lolwezoKulima; amakolitshi alandelayo: iMkoba Teachers`College, iGweru Teachers`college, iUnited College of Education leHillside Teachers' College; abeLiterature Bureau labeNational Railways of Zimbabwe .

Umthombo Wolwazi

A.C. Nkabinde Isichazamazwi 1 lo 2, S.S. Shabangu Isichazamazwi Samagama Amqondo Ofanayo, J.N. Pelling, A Practical Ndebele Dictionary , S. Nyembezi, Isichazamazwi Sanamuhla Nangomuso , C.M. Doke et.al English Zulu-Zulu English Dictionary , C.M Doke & B W Vilakazi Zulu-English Dictionary , S. Nyembezi & O.E.H Nxumalo, Inqolobane Yesizwe , P.N. Mnkandla, Ilifa Labobaba , T. Matshakayile-Ndlovu, et.al, Imikhuba Lamasiko AmaNdebele .