Du er her:
[Prolog]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Prolog]
[ved sesongåpningen av Det norske Theater i Bergen 5. oktober 1853]
  Versetype:strofisk femfotsjambisk sonettgruppe
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi '10|'11
  
1
 
aMens Skoven grønnedes og Fuglen sang, 
BMens Blomsten gynged for de svale Vinde, 
aMens der var Sommer over Dal og Vang – 
BDa var det tyst og folketomt herinde. 
   
c5Der var en Drift, som Eder Alle tvang 
DAt gjæste Guds Natur blandt friske Linde, 
cHvor Løvet dufted og hvor Bækken klang, – 
DOg Intet mægted Eder her at binde! 
   
eMen Du, som atter vi for første Gang 
F10Iaften hilse som en Ven af Huset, 
FHar Du os glemt i Livets Færd beruset? 
   
eNei, medens Dækket for vor Scene hang, 
GgMens her var mørkt og Bænkene stod ledige –∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
GgHvad gjorde Du? Du spilled selv Comedie!∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
   
  
2
 
a15Ja, fra Theatergjæst Aktør Du blev 
BOg spillede paa Livets store Scene 
aEn Akt af Dramaet, som Skjebnen skrev, 
BFor Dig med Hovedrollen at forlene. 
   
c Hvis Du paa Livets Bredder er Elev, 
D20Da har Du vist ei spillet der alene – 
cThi der er jo en liden Gud, som drev 
DFra Arilds Tid sit Spil blandt Blomstergrene. 
   
E Der siges, han er blind, men dog han klog er – 
FHan Alting veed saa listeligt at vende, 
F25At Akten gjerne sluttet blier af Tvende; 
   
EThi over Alt han hader Monologer –  
EHan veed, det gaaer med dem som med – Prologer; 
FDe kjede snart, naar ikke snart de ende. 
   
  
3
 
AOg held Dig, hvis det blev din Lod at spille 
b30I dette Vexelspil en Rolle med, 
ADa har Du Minder nok i Høstens Stille – 
bDa har Du Foraarsflor i Vintrens Snee. 
   
ADa blev dit Sommerliv en Vaudeville, 
bEn vægtig Blomstergreen paa Livets Træ, 
A35Og Trostens Slag og Lærkens klare Trille 
bKlang gjennem Stykket som et smukt Couplet. 
   
CLet slap Du gjennem alle Kunstens Trængsler, 
dUndtagen maaskee ved en vis Replik, 
dHvorved det Dig som mangen Anden gik. 
   
C40 Der har Du Noget følt, som Læben fængsler, 
EMens Hjertet klapper, Tungen fast sig klæber – 
EKort sagt, hvad her vi kalde Lampefeber. 
   
  
4
 
aDog maaskee skuer Du med Alvor mod 
BDen svundne Sommers rige Blomsterhave; 
a45Fordi dens fagre Planter fæsted Rod 
BKun for at visne paa dit Livshaabs Grave. 
   
aOg har igjen af al din Overflod 
BKun din Erindrings smertelige Gave, 
aOg sidder nu med tryllebunden Fod 
B50Ved Høiens Rand som Sorgens tause Slave. 
   
cDog selv igjennem Savnets Taageslør 
DHar Alnaturens Ungdomstid en Ynde, 
cSom endnu straaler, medens Blomsten døer. 
   
EDen drysser Dagglands over din Erindring, 
D55Den er en himmelsk Aand, som skal forkynde, 
EAt Livet har for hver en Klage Lindring. 
   
  
5
 
aSee derfor staae vi Alle der saa tyst: 
BEn lønlig Vemod over Sindet falder, 
BNaar Løvet rasler gjennem Skovens Haller 
a60Og Livet sygner i Naturens Bryst. 
   
aHvor er vel den, som ei med kjærlig Lyst 
B Gad lægge nok en Vaar til Blomstens Alder, 
aNaar Høstens Vinde har dens Bæger kyst 
BOg bragt det Bud, som den til Støvet kalder? 
   
C65 Hvor er vel den, som ikke da gad standse 
DDen stride Strøm, hvor Tidens Bølger trille, 
eHvor Markens Foraarsbørn sin Baare fandt? 
   
CVi staae igjen med vore Mindekrandse, 
DOg see tilbage drømmende og stille 
e70Mod al den gyldne Rigdom, som forsvandt. 
   
  
6
 
aBevar da og i Vintrens Storm og Slud 
BDet samme milde Sind mod alle Planter, 
aOg husk, at ogsaa Kunsten er et Skud 
BAf Blomsterart, som uden Varme skranter. 
   
a75Den er en Knop, som aldrig foldes ud, 
BHvis ei den kjærlig Røgt og Pleie fandt der,  
aHvor den har spiret paa Naturens Bud 
BOg klynget Roden fast paa alle Kanter. 
   
cDog Foraarsvarmen, Kunsten trænger til, 
D80Er ikke den, som rødmer Rosens Kinder 
eOg vækker Liv i Skovens Martsfiol; – 
   
cNei, det er Hjertevarmen stærk og mild! 
DI Folkets Bifald den sin Livsglød finder, 
eI Folkets Kjærlighed sin Sommersol! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her