Du er her:
Helge Hundingsbane
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Helge Hundingsbane
  Versetype:strofisk strofegruppe halvert Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(X a)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)²
  
1. HELGES UNGDOM
 
XHvi have vel de Ravne 
aPaa Borgens Tag sig sat; 
XHvi sjunge Odins Fugle 
aSaa lysteligt ved Nat? 
   
X5«Forsand, vi maae vel sjunge 
aFra Kongehallens Tag 
XHer fødtes jo en Kjæmper 
a Af Kongeblod idag. 
   
XAf Kongeblod oprunden 
a10Ham engang lyste skal 
XAt lædske Sværdets Tunge 
aI Kongeblod paa Val. 
   
X Af Kongeblod oprunden 
aHeel snart han laver vel 
X15En Ret for sultne Ravne, 
a Der hilse ham i Kvel.» 
   
X I Braalund har de Norner 
aHinanden Stævne sat, 
XSit Gyldenspind de virke 
a20Ved tause Midjenat. 
   
XI Øster og i Vester 
aDe Knuder slynges fast, 
XHvis Spindet skulde briste, 
aUng Helges Livstraad brast. 
   
X25I Kongehallen slumrer 
a Kong Sigmunds Ætling prud, 
XEn Steenbænk er hans Vugge, 
aHans Svøb en Bjørnehud. 
   
XOg Konning Sigmund staar der 
a30Og seer fornøiet til, 
XMens Faderglæden driver 
aI Drottens Sind sit Spil. 
   
X«Den Amme, som ham fostrer, 
aMaa være kjæk og stærk, 
X35En Skjoldmø i det Mindste 
a Med Ring og Pantsersærk.» 
   
  Avvikende rimmønster: (a b)2 
aOg til at samle Kræfter 
bVar Gutten ikke seen, 
a Alt anden Dag derefter 
b40Han stod paa egne Been. 
   
X En Vinter var knapt omme, 
aFør liden Helge sprang 
XSaa let som vilden Fole 
aOmkring paa Blomstervang. 
   
X45Engang ved Borgeledet 
aDer sad en liden Pilt, 
XEn Kattekilling leged 
aMed Gutten nok saa snildt. 
   
X«Og hør mig!» spurgte Helge 
a50(Jeg troer vist med et Smiil) 
X «Hvad er det for et Udyr, 
aSom driver der sit Spil?» 
   
XGjenmæled da den Anden: 
a«Du veed jo sagtens, at 
X55Det Udyr er en Datter 
aAf Mosters sorte Kat.» 
   
X«Godt» tænkte liden Helge 
aOg rapped sig afsted, 
XHan vilde ogsaa hente 
a60Sig slig en Puus herned. 
   
X I Lien saa han nylig 
aDer slig en Tingest gik; 
XHam tyktes, at den ligned 
aDen Lille paa en Prik. 
   
X65 Han veed, at den har hjemme 
aI Uren under Li, 
XDer er et lønligt Smuthul 
aAt skjule sig udi. 
   
X Imidlertid Kong Sigmund 
a70I Konninghallen sad 
XOg rundt om ham hans Kjæmper, 
aDet var en malmfuld Rad. 
   
XOg lifligt perler Mjøden 
aI Sølverhorn ved Bord; 
X75Der lyder Skjemt derinde, 
aDer lyder Gammensord. 
   
X Indtriner da ung Helge: 
a«Kjær Fader min! forsandt 
XI Skogen hist deroppe 
a80 En Legebroer jeg fandt.» 
   
XOp springe Drot og Kjæmper: 
a«Hjælp Tyr og Asathor! 
XDet er jo Bamsens Ætling, 
aEn Unge fra ifjor!» 
   
X85«Og er det Bamsens Ætling, 
aSom her jeg fanget har, 
XForspildt er da min Møie, 
aThi saa min Agt ei var. 
   
X Ei faldt det mig i Sinde, 
a90At Bamsen var dens Moer, 
XSkjønt til en Kat at være, 
aHun tyktes mig vel stor. 
   
XDen knurred og den brummed, 
aJa vilde brugt sin Klo, 
X95Et Næveslag bag Øret 
aDog bragte den til Ro.» 
   
X «Og hør mig,» mæler Sigmund, 
aHalv stolt og halvt i Harm, 
X«Har du fra Hiet hentet 
a100En Bamse paa din Arm, 
   
XVel kunde det dig lyste 
aAt løfte Drotten ned 
XFra Konningstol og sætte 
aDig selv i Drottens Sted. 
   
X105 Thi skal du bringes, Helge! 
aI bedre Varetægt 
X Til Hagal, til min Frænde, 
aEn Helt af Kjæmpeslægt. 
   
XOg tag som Skjænk mit Værge, 
a110Mit gode gamle Sværd, 
XTit lyned det paa Valen, – 
aVel est du Gaven værd.» 
   
XAfsted da vandrer Helge 
aMed Hjelm om Pandens Hvælv; 
X115 Paa Skuldren bær han Sværdet, 
aLidt længer end han selv. 
   
XDog varer det ei længe, 
aFør han blier drøi og lang; 
XHan alskens Idræt prøver 
a120Med Hagal mangengang. 
   
XOg rokked Hagal Egen, 
aSom hundredaarig stod, – 
XEn Bregne lig oprykked 
aUng Helge den med Rod. 
   
X125 Og drak end Hagal tappert, 
aTil Helge mangled Ord, 
XSaa drak dog Helge endnu, 
aMens Hagal laa bag Bord. 
   
XDa lyder der et Hærbud: 
a130 Kong Hunding er ifærd 
XMed Braalunds gjæve Konning 
a At prøve Spær og Sværd. 
   
XUng Helge monne sadle 
a Paa Stand sin Ganger graa 
X135For end ved Nattetide 
aKong Hundings Gaard at naae. 
   
X«Du speide snildt derinde!» 
aSaa lød Kong Sigmunds Ord, 
X De drukne Kjæmper sidde 
a140Paa Rad ved Egebord. 
   
XDog Ingen har et Øie 
aFor den ukjendte Svend, 
XVed Driikkeborde skjelnes 
aEi Fiende fra Ven. 
   
X145Og knapt er Solen runden, 
aSaa jager han afsted, 
XDog overmodigt standser 
aHan først ved Borgeled. 
   
X«Og vide skal du, Hunding! 
a150Ung Helge var din Gjæst 
XMed Takord vil jeg vente 
aTil Stævnet vort hernæst.» 
   
X Da maa den rappe Ganger 
aVel bruge Foden snelt; 
X155Thi Hundings Mænd forfølge 
a Paa Stand den unge Helt. 
   
XSom Ulveflokken jager 
aMed Hyl den lette Reen, 
XSaa Helteskaren farer 
a160Henover Stok og Steen. 
   
X«Afsted, afsted!» det lyder, 
a«Snart har vi ham forvist!» 
XMen Helge er den Første 
aI Rækken dog tilsidst. 
   
X165 Ind triner han for Hagal 
aOg mælder om sin Færd, 
X«Min Søn,» saa mæler Gubben, 
a«Dit Liv var mere værd! 
   
XDog endnu kan du reddes, 
a170Spild Tiden ei med Snak, 
XOg klæd dig, før de komme, 
aI Skrud og Kvindestak! 
   
XOg skal ung Helge puttes 
aI Trællekvindes Stak, 
X175Med Sværdet skal han engang 
aFor Legen sige Tak!» 
   
XInd triner da en Kjæmper, 
aSnart Fleer og Flere kom; 
XI Svalen staar en Kvinde 
a180Og dreier Kværnen om. 
   
X Men Gaardens Folk har ikke 
aIdag ung Helge seet; – 
XHans Ganger har nok været 
aTilfods for rap og let. 
   
X185De lyse Funker gnistred 
aAf Kværnestenens Rand: 
X«Den Mø har Kraft i Armen, 
aHun skulde været Mand!» 
   
X«Og hør, hvor er du baaren, 
a190Du stoute Lillievand!» 
X «Før Hagal tog mig fangen, 
aJeg Skjoldmø var forsand!» 
   
XEn gammel Graaskjæg smidsker: 
a«Glad red jeg under Ø, 
X195Selv om det Livet kosted, 
aAt fæste slig en Mø!» 
   
XHjemdrage da de Kjæmper 
aTil Hundings Gaard i Hast. – 
XSit Sværd ung Helge prøver, 
a200«Godt, Eggen bider hvast!» 
   
Helge Hundingsbane
  Versetype:strofisk strofegruppe halvert Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(X a)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)²
  
2. HELGE OG SIGRUN
 
XI Brunavaag stod Stævnet, 
aHvor Konning Hunding faldt, – 
XOg Helge, som ham fældte, 
aBlev Hundingsbane kaldt. 
   
X5De Bølger blinke rødlig’ 
aHenover salten Sjø; 
XMen fredsom ligger Snekken 
aI Ly hist under Ø. 
   
X Thi endt er Skjoldebraget, 
a10Taus er den vaade Val, 
XVed Stavnen sidder Helge 
aI Sommernatten sval. 
   
X For Maanen Skygger glide, 
aUng Helge seer paa dem: 
X15«Det er de faldne Kjæmper 
aSom gaae til Odin hjem. 
   
XDet er de faldne Kjæmper, 
aSom sank med kløvet Bryst; 
X Paa Idavold imorgen 
a20De stævne frem til Dyst! 
   
XDe ride gjennem Natten – 
aEnhver som han kan bedst, 
X Hver lyster det at bænkes 
aI Valhal snart som Gjæst.» 
   
X25Da drønner det i Luften 
aRet som en Hvirvelvind; 
X«Det er nok ingen Dødning 
aDer gaaer med slige Trin!» 
   
XOg ned mod Stranden skrider 
a30En Skjoldmø høi og prud, 
XMed Sværd og Skjold i Armen 
aOg svøbt i staalsat Skrud. 
   
X Ei var hun nogen Freia 
aSaa lys og alfelet; 
X35Ung Helge tyktes skue 
aEn Baldur kvindeklædt. 
   
X «Og hvo er du som stander 
aI Skyggen under Strand?» – 
X«Og hvis du derom spørger, 
a40Jeg svarer dig paa Stand. 
   
XThi vide skal du, Helge! 
aDu Kjæmper god og bold! – 
XEn Kongedatter stander 
aFor dig med Sværd og Skjold! 
   
X45 Kong Høgne er min Fader, 
aOg jeg har Brødre fem, 
X Bersærker er de alle, – 
aDu vogte dig for dem! 
   
XDe ruste sig tilhobe 
a50Og stævne mod dig hid; 
XThi vogte du dig, Helge 
aImens det end er Tid! 
   
XMen jeg har seet dig stride 
aI Dragens røde Stavn; 
X55Din Priis høit over Skyen 
a Kvad Falk og sorten Ravn. 
   
X Og jeg har seet dig stævne 
aFrem mod Bersærkens Spær, 
XDa vandt du Sigruns Hjerte, 
a60Da blev du hende kjær!» 
   
X«Og er det som du siger, 
aDu fagre Liljevand! 
XDa stige du i Snekken 
aOg følge mig paa Stand! 
   
X65 Tro skal dig Helge være, 
aOg høit du sidde skal, 
XForinden Høsten kommer, 
aSom Dronning i min Hal!» 
   
XDe Kjæmper monne heise 
a70Det hvide Seil fra Mast, 
XMod Svarinshaug de stævne 
aMed stridbegjærlig Hast. 
   
XOg førend Hanen galer, – 
aThi Dragen er ei seen, 
X75De vugges under Stranden 
aEi langt fra Frekasteen. 
   
X«Bliv her i Snekken, Sigrun! 
aHer vente du paa mig! 
XMod Kvelden hjem jeg rider 
a80 Til Odin eller dig!» 
   
X«Og rider du til Odin, 
aDa er mig Nornen gram! 
X Bort drager nu ung Helge 
aOg Kjæmperne med ham.» 
   
X85Med sine Møer Sigrun 
aStaar taus paa Dragens Dæk, 
XTil Odin ned er stegen 
aI dyben Søkvabæk. 
   
X«Og hvad er det som drønner 
a90I Skoven under Strand, 
XOg hvad er det som skinner 
aLig Maanens blanke Rand?» 
   
X «Og det som hist mon drønne 
aEr Helteskaren bold, – 
X95Det Blinkende derinde 
aEr Helges Kobberskjold!» 
   
XUd triner da ung Helge 
aFor Sigrun frem at staae: 
X«Thor hjælpe dig, skjøn Sigrun! 
a100Hvad Bud du høre maa! 
   
X Thi dine Frænder sove 
aSom Liig med blaalig Mund, – 
XHenover Bifrost ride 
aDe vist i denne Stund!» 
   
X105«Og segned mine Frænder, 
aJeg tænker ei paa dem, 
XJeg har dog end i Live 
aVel mine Brødre fem!» 
   
X «Det havde du imorges! 
a110 Nu eier du kun Een, – 
XDe Andre ligge blege 
aPaa Val ved Frekasteen!» 
   
X«Og faldt end mine Brødre, 
aMin Fader lever dog!» – 
X115«Nei vide maa du, Sigrun! 
aMit gode Sværd ham vog!» 
   
X«Lad falde Fa’er og Frænde, 
aLad segne Broer og Ven, – 
XEi rinde Sigruns Taarer 
a120Naar Helge lever end!» – 
   
X Hjem drager da ung Helge 
aAlt med sin fagre Brud, 
XI Braalund snart hun sidder 
aSom Dronning høi og prud. 
   
Helge Hundingsbane
  Versetype:strofisk strofegruppe halvert Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(X a)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)²
  
3. HELGES DØD
 
XOg det var Sigruns Broder 
a Dag Høgnesøn, som drog 
XFra Heltestævnet meenløs; 
aDa Andre Helge vog. 
   
X5 Stur sidder han i Hallen 
aSom Helges svorne Mand! 
XMen Helge raader over 
aKong Høgnes ganske Land. 
   
XStur sidder han i Hallen, 
a10Da hvisker Sigrun huld: 
X«Hvi est du, Broder kjære! 
aSaa taus og tankefuld?» 
   
X«Taus maa vel Læben være 
aOg tankefuld min Hu, 
X15Min Fa’er og mine Brødre 
aJeg har ei glemt som du! 
   
XFør var jeg øverst bænket 
aMed Kongesværd om Lænd, 
XNu maa jeg sidde nederst 
a20I Hirden blandt hans Mænd!» 
   
X Tungt skride da de Kjæmper 
aHenover Hallens Gulv, 
XTil Skogs vil Helge ride 
aAt jage Bjørn og Ulv. 
   
X25 Og det var Drotten Helge, 
aHan tog tilorde saa: 
X«Dag Høgnesøn! du sadle 
a Paa Stand din Ganger graa. 
   
X Du følge ved min Side, 
a30De Andre ride bag; 
XMig lyster dig at prøve 
aSom Idrætsmand idag!» 
   
X«Da sværger jeg dig, Helge! 
aFør Kvælden er forbi, 
X35Mit gode Sværd skal fælde 
aDen værste Ulv i Li.» 
   
XSaa drage da de Kjæmper 
aTil Fjøturlund afsted, 
XDet drønned under Hoven 
a40Der Helteskaren red. 
   
XMen foran rider Helge, 
aKun Dag er Drotten nær, 
XOg væbnet er de Begge 
aMed Slagsværd og med Spær. 
   
X45«Og hør, hvor Ulven tuder; 
aHvi drager du ei Sværd?» – 
X«Nei, Helge lad den tude, 
a Den er ei Hugget værd.» 
   
XGjenmæled da Kong Helge: 
a50«Hvo smeded dig det Sværd, 
XSom er for godt at svinge 
aI ærlig Heltefærd?» 
   
X «Til Odin har jeg blotet, 
aHan smedet har mit Sværd; 
X55 Kong Helge! du er Ulven, 
aSom vel er Hugget værd!» 
   
XLydt drønner det i Skogen, 
aDet gjælder Liv og Død, 
XAlt over Helges Bringe 
a60Hans Hjerteblod udflød. 
   
XHan hugged gram og bister 
aSom Ørnen vingeskudt, – 
XMen hvast er Odins Værge, 
aHan segne maa tilslut. 
   
X65Og eensom Dag mon ride 
aTil Braalund hjem igjen, 
XI Hallen han indtriner 
aFor Dronning Sigrun hen. 
   
X «Hvi kommer du saa eensom, 
a70Kjær’ Broder min! fra Skog?» – 
X«Jeg bringer Bud fra Helge, 
aMit hvasse Sværd ham vog!» 
   
X«Og er det som du siger, 
aDa staae mig Aser bi! 
X75Hvis Helge du har fældet, 
aEr al min Fryd forbi.» 
   
X«Som Mandebod jeg byder 
aFor ham Guldringe ni, 
XOg mine dyre Smykker 
a80Med Ædelsteen’ udi.» 
   
X «Behold kun dine Ringe, 
aBehold dem hver og een, 
XLangt mere værd var Helge 
aEnd Guld og Ædelsteen.» 
   
X85«Som Mandebod jeg byder 
aFor ham mit halve Land!» – 
X«Nei, Dag! i hele Riget 
aEr ei en Helt som ham! 
   
XOg Sværdet, som du stødte 
a90I Helges kjække Bryst, 
XDet skal du aldrig svinge 
aI ærlig Vaabendyst. 
   
XSom vildsom Fugl du flakke 
aSkal om fra Strand til Strand; 
X95 For Niddingshaand du sendes 
aTil Hel, meensvorne Mand!» – 
   
XMen høilagt blev Kong Helge 
aMed Rustning og med Skjold, 
XEn mægtig Bauta kneiste 
a100Paa Kjæmpehaugens Vold. 
   
XOg sorgfuld vandrer Sigrun 
aI Sommernatten did, 
XSaa taarefuldt er Øiet 
aOg Kinden er saa hvid. 
   
X105Hun sætter sig paa Haugen, – 
aSaa klagelig hun græd; 
X De tunge Taarer trille 
aPaa Blomsterbladet ned. 
   
X Da rasler det dernede, 
a110Og frem en Skygge steg 
XMed Skjold og Hjelm om Panden, 
aMen taus og dødningbleg. 
   
X«Og er det dig, Kong Helge! 
aSom triner for mig frem, 
X115 Hvo har dig da vel kaldet 
aFra faldne Heltes Hjem.» 
   
X «Du, Sigrun! har mig kaldet 
aIfra de Faldnes Hjem, 
XOg dine Taarer er det 
a120Som manet har mig frem. 
   
XThi naar paa Haugen falder 
aDin Taare tung og varm, 
XDa bløder atter Saaret 
aUdi min kolde Barm.» 
   
X125«Ret aldrig skal min Taare 
aPaa Hougen trille varm, 
XKom, sæt dig ved min Side, 
aOg hviil udi min Arm!» 
   
XSaa sidde de i Natten 
a130Tilsammen der de To; 
XFra Helges Fald var Sigrun 
aVist aldrig før saa fro. 
   
X Saa mæler da den Døde 
aVed første Hanegal: 
X135«Jeg flux afsted maa ride 
a Til Odins høie Sal.» 
   
X Og næste Nat gaar Sigrun 
aTil Haugen atter hen, 
XMen taus er Sommernatten, 
a140Han kommer ei igjen. 
   
XDa lukkes hendes Øie, 
aDa standser hendes Blod; – 
XFør Dagens Sol var runden, 
aI Odins Borg hun stod. 
   
X145Paa Idavold blandt Kjæmper 
aKong Helge strider vel; 
XSom Skjoldmø fylder Sigrun 
aHans gyldne Horn om Kvæld. – 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her