Database over dokumenter som omhandler hekseprosesser

Universitetet i Oslo: Institutt for kulturstudier og orientalske språk i samarbeid med Enhet for digital dokumentasjon

Brukerveiledning: Introduksjon til databasen og hva den inneholder

av Henning Laugerud og Øyvind Eide

Til søkesida for arkivet. Til hovedsida.

Hva inneholder basen?

Prosessregister

Basen består av et register med oversikt over alle kjente trolldomssaker i Norge per i dag. I tillegg inneholder det enkelte andre saker relatert til trolldomskomplekset, totalt 924 saker. Disse sakene er registrert på person med et saksnummer, og ordnet etter fylke og lokalitet. Registeret inneholder i tillegg komplette kildehenvisninger for alle de registrerte sakene, samt en del supplerende informasjon. Registraturen er fortløpende og basert på "løpenummerprinsippet", dvs. at nummereringen starte med nr. 1 og fortsetter fortløpende sak for sak. Når enkelte prosesser gis et nummer og bokstavinndeling, skyldes det at det er tale om personer som var tiltalt i samme prosesskompleks.

Utgangspunkt for registeret er Hans Eivind Næss' register fra Trolldomsprosessene i Norge på 1500- 1600-tallet. En retts- og sosialhistorisk undersøkelse. Oslo 1982. Dette er en revidert utgave av hans doktorgradsavhandling fra 1980. Videre er registeret supplert med en del nyoppdagede saker fra senere arbeider gjort av andre (se egen liste til slutt i denne teksten). Nummereringen av disse sakene er gjort fortløpende etter siste nummer i Næss' register fra 1982, og avviker derfor fra nummereringen av saker gjort av forfatterne i de refererte arbeider.

Faksimiler av kildetekster

I tillegg til dette registeret inneholder basen faksimiler av kildetekster. Dokumenter fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk/Norsk folkeminnesamlings avskriftsarkiv utgjør hovedtyngden av materialet, totalt 785 saker. Dette er supplert med trykte kildeutgaver for flertallet av de saker som det ikke finnes avskifter av i arkivet, eller hvor avskriftene er mangelfulle og/eller uklare (dette gjelder for sakene fra Finnmark) totalt 182 saker. Imidlertid er det en noen av sakene i registeret som det ikke finnes noe materiale på i denne basen. Årsaken til dette er at kildetekstene kun befinner seg i original i ulike arkiver i Norge og det har ligget utenfor dette prosjektets rammer å hente inn og gå igjennom dette materialet. Imidlertid inneholder registeret kildehengivelser også til disse sakene.

Hva er en trolldomssak?

En trolldomssak er rett og slett en sak der mennesker er stilt for retten for trolldom, det vil altså si at man er tiltalt/anklaget for brudd på trolldomslovgivningen. I Næss' oversikt fra 1982 er det også inkludert injuriesaker (utskjellingssaker) hvor noen er tiltalt for ærekrenkelser for å ha beskyldt noen for å være "trollfolk" eller lignende. Enkelte andre saker som heller ikke strengt definert er saker hvor noen har vært tiltalt for brudd på trolldomslovgivningen er tatt med. [Se for øvrig Sølvi Sogners kritikk og diskusjon av Næss' definisjoner i "Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet", i Norveg. Nr. 25. Oslo 1982, s. 155-182. Se også Knudsen 1998, s. 16ff. til dette.]

Disse sakene som strengt tatt faller utenfor en ren trolldomsanklage er allikevel inkludert i registeret. Årsaken til dette er at de finnes i avskriftsmaterialet som har vært utgangspunktet for databasen. Vi har derfor ment at det har vært riktig å inkludere dem, siden materialet finnes i Norsk folkeminnesamling ved IKOS. Sakene relaterer seg til det bredere "trolldomskomplekset" og er derfor interessante og relevante. Det vil alltid være et definisjonsspørsmål hva som er en trolldomssak og enhver bruker av basen må selv foreta sine vurderinger av materialet. Det er ikke gitt en gang for alle.

Hvordan er basen organisert

Hver trolldomssak er representert med en post i basen. Det er lagret årstall for saken, hvilken person som var tiltalt, hvilket fylke saken foregikk i og hvilket sted i fylket. I tillegg er prosessnummer oppgitt, basert på Ness. For de aller fleste finnes det også en eller flere faksimiler av avskrifter av dokumenter der saken beskrives.

Hvordan søke?

Alle feltene beskrevet ovenfor er søkbare. Der det står en trekant ved siden av søkefeltet, kan man trykke på denne for å få fram ei liste man kan velge fra. Ellers kan man skrive inn søkebegrep. Dersom man søker i flere felt, legges "og" mellom feltene. Man kan trunkere (søke på vilkårlig tegn) ved bruk av %. For eksemple vil søk på %kone% i Tiltaltes_Navn gi treff på alle navn som inneholder kone.

Resultatlista

Når resultatliste kommer opp, kan man klikke på ei linje for å få opp posten. Dersom man klikker på en overskrift, sorteres resultatlista etter denne kolonnen. Feltene under resultatlista gir mulighet til å bla, og til å få ut ei liste med flere treff.

Dokumentvisning

Når man klikker på et treff i resultatlista, kommer det opp et resultatvindu. Der kan man bla i resultatlista med Forrige og Neste. Øverst i vinduet er det detaljert informasjon om hekseprosessen og om hvor faksimilene kommer fra. Deretter kommer faksimilesidene under hverandre.

Arbeider etter Næss 1982, hvor informasjon om nyoppdagede saker er hentet fra

Margit Løyland: Slagsmål, leiermål og bøtelagte egder 1600-1700. Tingbokprosjektet nr. 3. Oslo 1992. Se side 130, imidlertid er opplysningene her ikke tilstrekkelige til å registrere sakene i registeret.

Liv Helene Willumsen: Trollkvinne i nord i historiske kilder og skjønnlitteratur. Tromsø 1994. Se side 166. Registrert, ikke faksimiler av disse sakene.

Gunnar W. Knutsen: Trolldomsprosessene på Østlandet. En kulturhistorisk undersøkelse. Tingbokprosjektet nr. 17. Oslo 1998. Se side 16 ff. Registrert, faksimiler av de fleste sakene.

Ragnhild Botheim: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1999. Se side 223, ikke faksimiler av disse sakene.

Hans H. Lilienskiold: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark. R. Hagen & P.E. Sparbo (red. utg.). Tromsø 1998. Registrert, faksimiler av alle sakene.

Forkortelser benyttet i registeret

RK: Rentekammeret
Lr: Lensregnskaper
DK: Danske Kanselli
NHD: Norske Herredagsdombøger
NRR: Norsk Rigsregistranter
DN: Diplomatarium Norvegicum

"Arkivkoder" (henvisning til kildetekstenes fysiske lokalisering)

RA Kbhvn: Rigsarkivet i København
RA: Riksarkivet i Oslo
SAB: Statsarkivet i Bergen
SAH: Statsarkivet i Hamar
SAK: Statsarkivet i Kristiansand
SAO: Statsarkivet i Oslo
SASt: Statsarkivet i Stavanger
SAT: Statsarkivet i Trondhjem
SAk Tromsø: Statsarkivet i Tromsø

For øvrig vises det til: Hans E. Næss: Trolldomsprosessene i Norge på 1500- og 1600-tallet, Oslo 1982, s. 476-487, for en detaljert oversikt over trykte- og utrykte kilder med forkortelser og lokalisering.

Til søkesida for arkivet


Oppdatert 2008-05-27 Øyvind Eide