Du er her:
Sancthansnatten
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
8½ Ark
Paulsens Rolle
i
Sancthansnatten
Udleveret til ˹Hr Bruun
19/12. 52.˺
Faksimile
2
Første Act
Femte Scene
Fruen. Juliane. Anne. Birk. Jørgen
Jørgen
for vi ere igrunden baade sultne og tørstige.
Sjette Scene
Paulsen

(kommer fra Baggrunden, standser ved
Porten og seer efter Birk og Juliane)
Hvad skal det sige? – – Allerede saa fortro-
lige – Haand i Haand – ja, for Haand i
Haand gik de, min Sjæl! (Kommer frem)
Det kan man kalde at introducere sig
i en Fart! – Saavidt jeg veed, har han
aldrig været her i Huset før, – naa;
det maa være nogle gemytlige Men-
Faksimile

3

nesker her paa Gaarden – oprindelige ri-
meligviis og uden Refexion – men lad
gaa! – Oprindeligheden – det – det Pri-
mitive har jo ogsaa sin Berettigelse –
det er ialfald nationalt – og – – og – –
Men hvis jeg nu kommer her og ved
mit mørke, sønderrevne Væsen bringer
en Misklang ind i dette stille huuslige
Liv – og at det vil skee, det er jeg næsten
vis paa! – – (Anne kommer med en
Theemaskine og sætter paa Bordet)
Paulsen

(vedblivende)
Det er maaskee bedst
at jeg lister mig bort igjen, medens det
endnu er Tid. – – Men see der! en ung
Pige og et opdækket Spisebord! – – lister jeg
Faksimile

4

mig bort, saa kommer jeg til at an-
rette Ulykken paa et andet Sted; thi
jeg veed jeg kan ikke undgaae min Skjæb-
ne; – – altsaa, det er afgjort, jeg bliver! – –
Tys! hun synger ah,! jeg er vis paa, det
er den rene uforfalskede Klang fra
Graneskoven. (Lytter)
Anne
Og sørge de lange Dage.»
Paulsen
Ingen, Ingen er Deres Mage, siger De? – –
Saaledes gaar det ogsaa mig! Aa, Herre-
gud, Jomfru! syng dog et Vers til, blot
et eneste!
Anne
jeg vil ikke synge mere.
Faksimile
5
Paulsen
Jeg er ogsaa saadan en graa Fugl, som
Ingen kan blive klog paa; jeg staaer og-
saa alene.
Anne
der er de Andre!
Paulsen

(afsides)
Atter et Væsen, som min Nærvæ-
relse har forstemt! – Skal jeg gaae ind,
eller – – jo, jeg troer, jeg gjør det. (Retter
paa sin Paaklædning)
Hvis jeg var forfænge-
lig, saa vilde jeg finde, at det i min Stil-
ling er ret interessant, saaledes at lade
sig præsentere af sine Venner, forinden
man selv fremtræder. Naar da Forvent-
ningen er spændt, og man træder ind,
Faksimile

6

saa støder den Ene til den Anden og
hvisker: «Er det ham? er det ham? – –
et aandrigt Ansigt – et skarpt Blik – no-
get melankolsk – men interessant –
forbandet interressant – man kan
strax see, at» – – Naa der komme de nok!
Syvende Scene
De Forrige.. Fruen. Juliane. Birk. Jørgen.
Jørgen
Velkommen efter{!} ˹Du.˺
Paulsen
Undskyld, Frue! – Jeg nødes til at præsen-
tere mig selv. Jeg har rimeligviis
ikke den Ære – – –
Juliane
fordi De fulgte med.
Faksimile
7
Paulsen
Aa, jeg beer – – –
Fruen
saa gode at tage Plads.
Paulsen
Takker, takker! (De sætte sig rundt Bordet)
Paulsen
Saa! nu er jeg da endelig ved min Øn-
skers Maal – – her i den stolte vilde
Natur –
Birk
her er Haven.
Paulsen
Ligemeget! – jeg suponerer det er en
Skov! – – her i den stolte vilde Natur; – –
skal jeg nogensinde finde min Oprinde-
Faksimile

8

delighed igjen saa maa det være her – –
Birk
Hvad! ogsaa hun!
Paulsen
Jeg har længe glædet mig til denne
Udflugt – det vil da sige, forsaavidt
jeg formaar at glæde mig over Noget. –
Aldrig har jeg tilbragt nogen Sancthans-
nat paa Landet før, og det er jo net-
op paa den Tid at det nationale –
det – det primitive Liv kommer tilsyne
befriet for alle Baand – – ja, ikke sandt,
min Ven! Du har lovet at føre mig
op paa Sancthanshaugen?
Jørgen
gaar Ingen tilsengs. –
Faksimile
9
Paulsen
Ikke tilsengs?
Jørgen
gammel national Skik.
Paulsen
Saaledes! Ja, det var ogsaa det, jeg meen-
te – – O, hvor det skal gjøre godt at
bade sin Sjæl i den friske Natteluft.
Fruen
min salig Mand ogsaa!
Paulsen
Virkelig? Hr: Berg var et poetisk Gemyt?
Fruen
Jørgens og Julianes Fader – – –
Paulsen
Naa ja, det kan jeg tro; (til Juliane) poetiske
Faksimile

10

Dispositioner pleie jo at være arvelige. –
Naar De forresten troer, at jeg sværmer
for Naturen, saa forholder det sig ikke
saa, forudsat at De ved Sværmeri for-
staar denne blinde Fortabelse i Gjen-
standene – denne – – – Jeg har engang
sværmet, men det er forbi!
Birk
det var jo for hende med –
Paulsen
Jeg beder Dig, Birk, saar ikke mine
Følelser. – – Men hvad var det nu egent-
lig jeg vilde talt om?
Birk
om Dig selv – Du sagde – –
Paulsen
Faksimile
11
Ganske rigtig – nu har jeg det! Det var
det, jeg vilde have sagt – hvad der gjør
mig Naturen saa tiltrækkende, er de
gaadefulde Væsener, hvormed Folketroen
beliver den.
Juliane
det samme siger jeg ogsaa.
Paulsen
Jeg for min Part betragter nu Nisser
og Haugfolk og Sligt som symbolisk Begre-
ber, hvormed de gode Hoveder i gamle
Dage udtrykte deres Ideer, som de ikke
kunde gjengive med den rette videnska-
belige Betegning. See, derved bliver nu
Naturen saa interessant – saa philo-
sophisk betydningsfuld. –
Faksimile
12
Birk
Aa Vrøvl!
Paulsen
Ja, jeg veed, det er en dristig Tanke; men
det er en Egenhed ved mig at tænke dri-
stigt – jeg kan ikke hjælpe for det.
Birk
det er en – en Gaas!
Paulsen

(til Juliane)
Ja, ikke sandt – De er enig
med mig? – Hvad vare vel Sagnene og
Eventyrene, naar ikke vi, – som – som
have faaet et poetisk Øie, forstode at
lægge noget Betydningsfuldt – noget
Philosophisk i dem, som – –
Nissen
Faksimile
13
Ho, ho, ho, ho!
Paulsen

(forskrækket)
Uf, hvad var det?
Anne
jeg vil det!
Paulsen
Men Gudbevares – jeg – –
Birk
der dog af Pigebarnet –?
Paulsen

(afsides)
Atter har mine sælsomme Ideer
gjort en Ulykke! – (til Fruen) Det
skulde gjøre mig meget ondt, hvis – –
Jørgen
inden vi gjæste Sancthanshaugen
Paulsen
Faksimile
14
Hør ham! – hør ham! – (Alle reise sig)
Birk
det er meget naturligt!
Paulsen
Gudsdød, hvor hun er elskværdig! Der
er noget – noget Nordisk ved hende
som tiltaler mig saa mærkeligt – –
Birk
begynder at forstaa hende.
Paulsen

(slaaer Birk paa Skulderen)
Birk! Du er
min Ven!
Birk
hvad vil Du?
Paulsen
Jeg siger, Du er min Ven!
Faksimile
15
Birk
det veed jeg jo – –
Paulsen
Jeg er saa lykkelig iaften! – Birk, lagde
Du Mærke til det Øiekast, Frøkenen
sendte mig?
Birk
til Frøkenens Øiekast
Paulsen
Jo, seer Du, da hun – –
Birk
gider ikke høre Noget!
Paulsen
Naa, ja ja – efter Behag! – Forresten er
det saamen ikke venskabeligt af Dig
at svare mig i den Tone, naar Du seer,
Faksimile

16

at jeg en enkelt Gang er blevet munter
stemt; – Du veed, hvor lidet der skal
til for at gjøre mig mørk og bitter – – –
Birk
det er lutter Affectation – –
Paulsen
Naa, Du gode Gud! saa jeg er affecteret<...>.
Det har jeg rigtignok ikke vidst før<...>:
Ottende Scene
De Forrige. Jørgen.
Jørgen
her med tørre Munde – –
Paulsen
Du er en prægtig Fyr, Jørgen!
Jørgen
nogensinde tvivlet derpaa.
Faksimile
17
Paulsen

(For sig selv)
Lad ham kun suurmule – –
jeg vil drikke! – Punschen er et Umid-
delbarhedens Bad, som – – – Umiddelbarhe-
dens Bad! Det var et godt Udtryk –
det skal han s'Gu' høre, enten han vil
eller ikke. – (Tager et Glas) Jeg maa see
til at forsone ham! – – høit Hør,
Birk! skal ikke Du og jeg drikke Duus?
Birk
Vi er jo Duus!
Paulsen
Men alligevel – jeg tænkte dog – –
Birk
en anden Gang.
Paulsen
.
Faksimile
18
See, see! Der render han sin Vei – men
hvad Fanden fattes ham dog? – – Aa,
jeg Dumrian! – jeg ubetænksomme
Menneske skulde jeg sagt! – – Jeg har
stukket ham ud hos Frøkenen, og det
ærgrer han sig over – det er Sagen. –
Nu husker jeg det: det lod virkelig, som
om han gjorde lidt Lykke, før jeg kom;
men saa var det forbi. – – Han gik
ind i Haven – godt! Jeg maa komme
ham i Forkjøbet og tilbyde hende min
Arm paa Spadse{t}retouren. (gaaer
ind i Huset; paa Trappen møder
han Anne for hvem han bukker dybt)
Tiende Scene
Nissen
Faksimile
19
Han vandrer i Blinde som ellers og sover
Ellevte Scene
Fruen. Jørgen. Paulsen og Juliane (fra Hovedbygningen) Anne
Paulsen
Og nu ud i den herlige Sommernat, i den
stolte frie Natur, i den – – (til Juliane)
Ja, ikke sandt? Deres Arm har jeg jo
Løfte paa?
Jørgen
først et Glas Punsch
Paulsen
Ja, lad gaae! (til Anne) saa faaer jeg
dog Anledning til at drikke Forsoning
med Nissernes og Troldenes kjække Forsva-
rerinde; – det skulde gjøre mig usigelig
ondt, om mine bizare Indfald havde
Faksimile

20

forstemt Dem.
Jørgen
Glassene ud da.
Paulsen
Og Skaal for alle Sancthansnattens
Aander. (De drikke)
Jørgen
Hurra!
Paulsen
Hurra!
Fruen
og
Juliane
Ih, min Gud!
Paulsen
Hvad var det?
Jørgen
skraale paa Sancthanshaugen.
Faksimile
21
Paulsen

(lugter til Glasset)
Men det er dog, sandt
for Herren, en underlig Punsch!
Jørgen
Fremad, Marsch!
Paulsen

(meget livlig)
Jeg veed ikke, hvoraf det
kommer, men jeg føler mig saa
let og luftig – – maa jeg? (Ah rækker
Juliane Armen)
Ah, see der kommer
Birk – (raaber ˹ud˺ til venstre) Ja, nu har
Du forsømt Dig, min Ven! – her gaaer
det som i «Skjære Havre»: Hver taer
Sin, saa faae de Andre Ingen! –
Juliane
velkommen efter!
(Fruen og Jørgen,
Faksimile

22

Juliane og Paulsen gaae ud i Baggrunden)
Trettende Scene
Fruen. Jørgen.
Fruen
sætte os inde og vente paa dem.
Fjortende Scene
Juliane og Paulsen (fra Baggrunden)
Juliane
naar De taler saa vildt – –
Paulsen
Vildt? – Ja, det er min Natur at være
vild – jeg kan ikke hjælpe for det. –
Juliane
ikke forstaaet et Ord.
Paulsen
Ikke? Virkelig ikke! – Nei, jeg veed det
Faksimile

23

nok, jeg udtrykker mig ikke populairt;
men det er netop Princip hos mig,
og jeg skal give Dem Grunde derfor. –
Seer De – mine Tanker, mine Ideer
ere ikke populaire – jeg supponerer
det – men nu er det mit Valgsprog:
Det Skjønne fremfor Alt! – Men hvad
er Skjønhed? Overeensstemmelse mellem
Indhold og Form. – Naar nu mine
Tanker ikke ere populaire, hvorledes – –
Juliane
hvad det egentlig er, De vil.
Paulsen
Kort og godt! det skal jeg – jeg vil
ialfald forsøge derpaa. – Men besvar
mig først et Spørgsmaal: hvad Ind-
Faksimile

24

tryk har jeg gjort paa Dem?
Juliane
noget Indtryk paa mig?
Paulsen
Ja, ja, jeg mener – hvorledes er jeg fo-
rekommet Dem? – – De tier – godt!
Jeg forstaaer at tolke Deres Taushed!
Jeg skal sige Dem, hvad De tænker
om mig – – De anseer mig for et
vildt, et regelløst Væsen, for en –
Juliane
meget skikkeligt Menneske –
Paulsen
Aa langtfra! Det mener De ikke! – –
De anseer mig for vild – original,
om jeg selv skal sige det – – jo, jo,
Faksimile

25

nægt det kun ikke! – – Jeg veed det be-
stemt, for det Indtryk gjør jeg paa Alle – –
Det er min Ulykke – men det forhol-
der sig virkelig saa – – De forskrækkes
for mig – ikke sandt?
Juliane
maa jeg rigtignok tilstaae – –
Paulsen
Kan De see – – kan De bare see, jeg
havde Ret – – ogsaa De gyser tilbage
for mig, og det er jo saa naturligt – –
De kjender ikke min Sjæls Levnetsløb,
og derfor dømmer De efter det ydre
Skin – – – Der gaaer en Aand –
Juliane
Uf da! – hvor?
Faksimile
26
Paulsen
.
(forskrækket)
Uf, hvad var det?
Juliane
gjør mig ganske bange!
Paulsen
Lad mig kun vedblive! – Der gaaer
en Aand tilgrunde, tænker De ved
Dem selv – en Aand, der har brudt
med Samfundet – der har sat sig
ud over de sædvanlige Forholde – der
kjæmper for en Idee, som Ingen
forstaaer, og som derfor maa gaae
tilgrunde – – Ikke sandt, saaledes
tænker De?
Juliane
jeg forsikkrer – –
Faksimile
27
Paulsen
Men det forholder sig ikke saa! De skal
erfare Alt – – thi – ja, jeg maa tilstaa<...>e
Dem det – i Dem troer jeg at have fun-
det en Sjæl, hvori jeg kan nedlægge
min Hemmelighed.
Juliane
kom kun med den.
Paulsen
Nu vel! jeg er ikke den, jeg synes
at være.
Juliane
hvem er De da?
Paulsen
Jeg er ikke dette vilde – dette søn-
derrevne heiniske Væsen, som Verden
Faksimile

28

anseer mig for – viid – – jeg elsker –
Juliane
hvor mit Hjerte banker!
Paulsen
Et Ideal!
Juliane
Smigrer!
Paulsen
Eller rettere, jeg har elsket hende.
Juliane
Saa!
Paulsen
Ja, for nu er hun død!
Juliane
Død{?}!
Paulsen
Faksimile
29
Død for mig! – Nu veed De det!
Juliane
om hvem taler De da?
Paulsen
Jeg skal søge at forklare mig tydeligere;
men først – – Frøken Kvist! – jeg vil
lære Dem hvad Kjærlighed er!
Juliane
Nei, jeg beer – – –
Paulsen
Jo, det er sagt med faa Ord! Kjær-
lighed er Higen efter Kjærlighed!
Dette er min egen Tanke, min ube-
stridelige Eiendom. – – Kjærligheden er
Higen efter Gjenkjærlighed, thi<...>
naar vi elske, hige vi efter at elske
Faksimile

30

igjen; men saasnart Maalet for vor
Higen er opnaaet, saa maa vor Higen
ophøre – ergo maa jo Kjærligheden
ophøre, saasnart vi vinde Gjenkjærli
g-
hed. – ˹Men˺ {F}for at nu min ˹Higen˺ Kjærlighed
skulle kunne være evig, for at være
vis paa ikke at blive elsket igjen,
maatte jeg altsaa elske haabløst – –
Juliane
det forstaaer sig.
Paulsen
˹Men min Kjærlighed maatte natur-˺ Jeg kunde altsaa ikke elske noget
˹ligviis være folkelig – –˺ Menneske – (hviskende) Kan De
gjætte hvem jeg elskede?
Juliane
en Hund eller – jo et dannet Menneske!
˹
[HIS: Tilføyelsen er gjort nederst på siden.]Paulsen
.
– Ja ja, jeg mener – jeg valgte det nationaleste vi har,
Kan De gjætte hvad det er?
˺
Faksimile
31
˹
[HIS: Tilføyelsen er gjort øverst på siden.]Juliane
– – ja det er en Budeie. –
˺
Paulsen
Nei nei – jeg siger Dem – ingen ˹Budeie˺ Hund ! – –
Det ˹er˺ var – Huldren!
Juliane
Huldren{?}!
Paulsen
Som jeg siger Dem – det var Huldren,
dette elskelige, luftige Væsen, der
sidder under Lindetræerne i de mørke
Granelier og slaaer Langelegen med
Guldstrængene og synger sine deilige
Viser i Moll – –
Juliane
i C Dur ogsaa –
Paulsen
Ganske sandt – sommetider; men det
Faksimile

32

er nu sjeldnere. – Dog, – som sagt – jeg
elskede hende, jeg var lykkelig ved <...>denne
ulykkelige Kjærlighed; jeg læste vore
Digtere og fandt hos dem stedse ny
Næring for min æsthetiske Lidenskab. –
Da fik jeg en Dag fat paa en Samling
af Folkeeventyr. – – o, det Umenneske,
der har skrevet denne Bog! han har
røvet mig min Sindsro – –
Juliane
hvorledes det?
Paulsen
Jeg læste den – og veed De hvad jeg
opdagede?
Juliane
Nei tilforladelig!
Faksimile
33
Paulsen
Nu vel, det maa herud! – Det vil
oprive mit Saar paany, men ligemeget –
det maa herud! – Jeg opdagede,
at Huldren havde – havde – – Hale!
Juliane
hvad siger De!
Paulsen
Ja, vil De bare tænke Dem – – en af
den Længde, og det ovenikjøbet en,
som ikke kan skjules. De vil let
begribe, at med mine æsthetiske
Principer kunde jeg ikke længere vedbli-
ve at føle for hende – jeg maatte
opgive min Kjærlighed – det kostede,
kan De troe, men det maatte saa være. –
Faksimile
34
Juliane
men videre!
Paulsen
Hvad er det saa vel videre? Verdens
Gang! – – Min Oprindelighed, min
Primitivitet – mener jeg – var tabt;
jeg maatte indtage et negativt
Standpunct ligeoverfor Menneskeheden. –
Jeg begyndte med at nedlægge min Sjæl
i Theatercritiker og Corresspondentar-
tikler for Provindspressen, som – nok
sagt – jeg gik bestandig videre paa
denne negative Bane. – Lidt efter
lidt ansatte der sig indeni mig noget
Mørkt, noget Djævleblændt – Dæmonisk
skulde jeg sagt – noget vist – lad mig
Faksimile

35

kalde det Menneskeforagt, noget Byronsk.
Heraf kommer denne Splittelse, denne
Disharmoni, som man bemærker i
mit Væsen; paa Overfladen er jeg
kold, for ikke at sige iisnende kold;
men her indenfor brænder det – troe
De mig – det brænder – – (skyller et
Glas Punsch ned)
Juliane
Deres Planer for Fremtiden?
Paulsen
Indtil idag har jeg Ingen havt; men
nu er der gaaet et Haab op for mig –
jeg har truffet paa en beslægtet Sjæl<...>e –
De skal forsone mig med Livet! –
Kom, Juliane! – – om Forladelse – –
Faksimile

36

kom Frøken! med Dem vil jeg sænke
mig ned –
Juliane
hvad tænker De paa!
Paulsen
Med Dem vil jeg sænke mig ned i
Umiddelbarheden – – det vil da
sige – den høiere, den kunstneriske
Umiddelbarhed. – – Kom, lad os strax
tage fat! – Seer De, deroppe paa Hau-
gen blusser Sancthansbaalet, og rundt
omkring tumler sig Folket – der
kommer det nationale Liv tilsyne
i alle sine Fortoninger – didhen vill
vi føre hinanden – kom! er De
med?
Faksimile
37
Juliane
aldrig Nogen talt til mig
Paulsen
Det er Begeistringens Sprog, jeg fører – –
vil De følge dens Røst? –
Juliane
han har forhexet mig!
Paulsen
Altsaa da – ind i det nationale Liv!
Juliane
vinkende, frie Natur –
Paulsen
For at søge Umiddelbarheden! (Idet
de gaae)
Tør jeg byde Dem min
Arm? – –
(De gaae Arm i Arm
ud i Baggrunden:)
Faksimile
38
Anden Act
Første Scene
Chor af usynlige Alfer
Gjennem Nøkkens Harpestræng.
Anden Scene
Paulsen og Juliane (komme fra Venstre)
Paulsen
Men dette kan jo umueligt gaae rigtigt til!
Vi maa bestemt have taget Feil af Veien.
Juliane
stol kun paa mig.
Paulsen
Det gjør jeg – fuldt og fast; – jeg gaaer iblinde,
hvorhen De vil – – – Men, for at komme
tilbage til det vi talte om – seer
De – –
(De gaae i Samtale ud tilhøire)
Faksimile
39
Tredie Scene
Jørgen
kunde faae fat paa dem.
Fjerde Scene
Paulsen og Juliane. (komme atter fra Venstre)
Paulsen

(ivrigt gesticulerende)
Nei, seer De – det Tanke-
experiment leder til Intet, og derfor har
jeg opgivet det; thi det er aldeles mod min
Natur at bevæge mig i en Cirkel, og – – (seer
sig om)
Men hvad er dette? – Her har
vi jo gaaet rundt om Haugen og staae
netop paa samme Sted, som for lidt siden.
Juliane
synes rigtignok saa
Paulsen
Faksimile
40
Nu vel! lad saa være; igrunden lader
det ogsaa til, at det folkelige Element
er forsvundet deroppe – – jeg kan ikke see
et Menneske.
Juliane
jeg er frygtelig træt.
Paulsen
Men vil De allerede nu – – ? – Jeg har
saameget at sige Dem! Seer De den deilige
Maane bag Granetræerne – og de store
mørke Granetræer foran Maanen? – O,
Naturens Skjød er dog deiligt at hvile i.
Juliane
ikke var saa skiddent
Paulsen
Sandt nok! men det maa man hæve sig
˹over˺
Faksimile

41

Kom og sæt Dem her paa den bløde mos-
klædte Steen – – vent lidt! jeg vil først
brede mit Lommetørklæde over den, –
for ellers søler De Dem til – – saa vil
jeg lægge mig her i Græsset foran Dem – –
Uf nei! det er ganske vaadt! – ja, saa vil
jeg ialfald staae her i Græsset foran
Dem. –
Juliane
atter saa alvorlig, Paulsen.
Paulsen
Jeg er sjelden oprømt længer end et
Kvarteerstid ad Gangen, især naar jeg
ikke drikker til; det er en Egenhed
ved mig.
Juliane
Faksimile
41 ˹42˺
er der da iveien?
Paulsen
Det vil jeg sige Dem! – Seer De, det er – lig-
frem talt – endnu ikke saa ganske klart
indeni mig – – jeg vakler – –
Juliane
et fast Støttepunkt i – –
Paulsen
Meget rigtigt! I Theorien har jeg det
ogsaa virkelig; men det er en Egenhed
ved mine Theorier, at de ikke altid
lade sig praktisere.
Juliane
Saa?
Paulsen
Ja, det kommer deraf, at Verden er af Lave,
Faksimile

4{2}3

det er en Sats, som jeg altid holder fast
ved. – Men nok derom! – De skal erfare,
hvad der foruroliger mig. – Det er saa
at sige mit nationale Jeg, som ligger
i Krig med mit æstthe æsthetiske – – det
er denne Strid, jeg maa have udjevnet
eller ogsaa – – nok sagt! – –
Juliane
Gud bevares!
Paulsen
Seer De vel, mit nationale Jeg ræsonerer
som saa: Du, en Folkets Mand, der gaaer
med Tollekniv ved Siden og skriver alle
Substantiver med Smaat, – hvor kan Du
være bekjendt af at forsage et Væsen, som
vore nationale Digtere holde saa fast ved!
Faksimile
44
Juliane
ganske fornuftigt ræsoneret!
Paulsen
Men min Gud, det er jo netop Ulykken!
For saa kommer mit æsthetiske Jeg og
siger: Nei, det er Løgn! thi det strider
mod Dine æsthetiske Begreber at føle
for En, der er begavet med de her for-
haandenværende, abnormale, mod Skjøn-
hedsideen stridende Udvæxter. – – Hvad
skal jeg saa gjøre? Hvilket af mine to
Jeg'er har Ret? – – Jeg veed det min
Sjæl ikke! og saaledes staaer jeg her
foran en af disse Sphinxer i Menneske-
livet, som man enten maa beseire eller
bukke under for. – – Men hvad er det?
Faksimile

45

Jeg synes, jeg hører Nogen tale –
Juliane
det lader til – –
(De tale hviskende)
Femte Scene
De Forrige Birk og Anne
Birk
hvad betyder Alt dette?
Paulsen

(til Juliane)
Nei vil De bare see! Der
tænde De tilforladelig Baalet igjen. –
(Han tørrer sine Briller) Det tager
sig godt ud – – det er bestemt en heel
Tjæretønde, de have faaet fat paa.
Juliane
at de er drukne.
Faksimile
46
Paulsen
De har Ret; det er sikkrest at anskue
dem i Frastand.
Anne
forekommer det ogsaa mig.
Paulsen

(til Juliane)
Nei, men dette tager
sig dog deiligt ud; det er en Scene
greben lige ud af Folkelivet – – De
har dog Deres Lorgnet med?
Juliane
Javist!
Paulsen
Jeg vilde bare ønske at her var en Maler
tilstede!
Juliane
Faksimile
47
Eller en Daguerreotypist.
Paulsen
De har Ret – det var bedre. – Nei men
jeg havde dog aldrig troet, at vore Fol-
kedandse kunne være saa ægte nationa-
le, saa – – – Vil De bare lægge Mærke
til disse Trin, disse Bevægelser – –
Birk
er Din Jomfruklædning skaaren?»
Paulsen
Men hvem montro den gamle Herre
kan være?
Juliane
jeg veed saamen ikke.
Paulsen
Aa, han hører rimeligviis til Festcom-
Faksimile

48

mitteen, siden han modtager de
Ankommende. – Mærkværdig nok, at
man dog er saa civiliseret heroppe – –
det havde jeg paa Ære ikke tænkt. –
Birk
taler til hende igjen – see!
Paulsen
Han converserer ivrigt lader det til –<...>.
ja, det er bestemt et dannet Menne-
ske.
Birk
Bjergkongen det gyldne Horn – –
Paulsen
Gud forlade mig, troer jeg ikke
at Fyren gaaer med en Lærke i
Lommen!
Faksimile
49
Juliane
der faldt hun!
Paulsen
Men jeg skal troe hun daante?
Juliane
jeg seer En med Sabel
Paulsen
Saadan skal det være! – alle Classer i en
gemytlig Blanding; – først derved faaer
Billedet denne – denne afrundede Form,
denne – – Nei, det er mærkværdigt, hvor
jeg føler mig tiltalt; og medens vi
sidde her med et aabent Blik for
det Digteriske i Livet, saa ligger rimelig-
viis Birk og de Andre og sove paa
deres grønne Øre, eller drømme en
Faksimile

50

eller anden triviel Drøm – –
Juliane
i Madame Olsens Institut.
Paulsen

(levende)
Madame Olsens Institut! – –
Har De – har De gaaet der?
Juliane
Det var i Harmonien –
Paulsen
I Harmonien! Men Gudbevares – det
er ligedan med mig – – – Fortæl!
Juliane
med et drømmende Blik –
Paulsen

(med stigende Heftighed)
Med et drøm-
mende Blik!?
Faksimile
51
Juliane
besynderlige, talende Øine.
Paulsen
Videre, videre!
Juliane
og engagerede mig – men
Paulsen
Nu – han engagerede Dem – og hvad saa?
Juliane
jeg vilde ikke dandse meer –
Paulsen
Og han? – – Svar mig, hvad gjorde han?
Juliane
jeg har aldrig seet ham siden –
Paulsen
Døende Blik! – Og han – han havde
Faksimile

52

lyseguul Vest – – og – –
Juliane
hvad fattes Dem?
Paulsen
Juliane! Denne blege Yngling med
det døende Blik og den lysegule Vest –
det var mig!
Juliane
Herregud, er det sandt?
Paulsen
Ja ja! (begeistret)
Jeg var en Yngling da med lyse Lokker –
Dem har jeg endnu, som De jo kan see!
Juliane
og sorte Bomuldssokker!
Paulsen
Faksimile
53
Nei, det var Silkestrømper – maa jeg be'!
Jeg mindes Alt, som om idag det hændte;
Jeg havde ikke Sproget i min Magt,
Og derfor taug jeg, men mit Øie brændte
Saa varmt og talende, som De har sagt –
Men ved den sidste smertelige Scene
Jeg sindsforvirret Salen har forladt – –
Juliane
tog da ikke Livet af Dem?
Paulsen
Nei saa min Sjæl, om jeg gjorde! – ja ja –
det vil da sige, jeg var nær ved det, –
men saa kom der Noget iveien. – –
Kort sagt:
Jeg ved den sidste smertelige Scene
Maa sindsforvirret Salen ha'e forladt,
Faksimile
54
Og fandt mig siden vankende alene
I Maaneskinnet i den sorte Nat. –
Fra den Tid af jeg gik min vilde Bane
Og søgte i en haabløs Elskov Ro; – –
Men nu har Julian fundet Juliane –
(Han griber Lommetørklædet som Julia-
ne har siddet paa – lægger det under
Knæerne og knæler)
Saa brist da Hemmelighed!
Juliane
hvad er det!
Paulsen

(springer op)
Løb, løb! men vær ikke
bange – – jeg skal nok forsvare Dem. –
(De ile ud hver for sig)
Juliane
Faksimile
55
Paulsen! Paulsen!
Paulsen

(udenfor)
Juliane! Hvor er De? – Jomfrue
Juliane! – – –
Tredie Act.
Første Scene.
Anne. Berg. Paulsen.
Paulsen

(sidder sovende paa Trappen til Hovedbygningen)
Tredie Scene
De Forrige. Jørgen
Jørgen
saa vaagn dog, Menneske.
Paulsen

(i Søvne)
Løb, løb! Au, der er han!
Jørgen
det er langt paa Dagen! –
Faksimile
56
Paulsen

(Vaagnende)
Aha! er det Dig{?}!
Jørgen
er det fat med Dig?
Paulsen
Aa, jeg har havt en forunderlig Nat! – –
Har I spiist Frokost?
Jørgen
endnu ikke.
Paulsen

(vedblivende)
En forunderlig Nat,
riig paa Farer og sælsomme Geschich-
ter. –
Jørgen
sværmede jo i Maaneskinnet
Paulsen
.
Faksimile
57
Ja, medens Du og Birk og I andre prosai-
ske Mennesker laa i Dynerne, sad vi
derude i Naturens Skjød og iagttog
Folkelivet. Jørgen! Det er dog vist
og sandt, at den, der ikke formaar
saaledes at – at – vexle et poetisk
Øiekast med Livet, han lever kun halvt. –
Aa, det var herligt! Tiden gik for os
som et Lyn.
Jørgen
hvad Juliane har fortalt.
Paulsen
Aa jeg veed, hvad Du mener. – Der kom
en drukken Bondetølper og brølte os
noget fælt Tøi ind i Øret, uden at vi
havde nogen Anelse derom. –
Faksimile
58
Jørgen
ha, ha, ha, ha!
Paulsen
Ja ja – Løb? – Jeg løber aldrig – jeg gik
hjemad – i et noget hurtigere Tempo, det
er sandt! – – Men, hvor er Din Søster?
Jørgen
Min Søster?
Paulsen
Ja ja – – vi bleve netop afbrudte igaar
paa det interessanteste Sted i vor Under-
holdning, og jeg maa fortsætte – jeg
maa tilforladelig – (vil gaae ind)
Jørgen
jeg maa sige Dig Noget –
Paulsen
Faksimile
59
Ja veed Du hvad, igrunden har jeg
ogsaa Noget at betro Dig – – Jørgen! om-
favn mig – jeg bliver Din Svoger!
Jørgen
bliver vel Fanden heller!
Paulsen
Jo jo – tilforladelig, som jeg siger! – Der
mangler blot min Erklæring og hendes
Ja.
Jørgen
Er det Juliane –
Paulsen
Ja, hvem ellers? – Lad mig bare komme ind –
jeg maa absolut tale med hende.
Jørgen
Viid da –
Faksimile
60
Paulsen
Nu?
Jørgen
en Hage ved hende –
Paulsen

(farer tilbage)
Menneske! hvad siger
Du? En Hale!! Det er Nummer to! –
Jørgen
hun er forlovet!
Paulsen
For – forlovet!
Jørgen
nu veed Du det!
Paulsen
Men Jørgen! kjæreste, bedste Ven! Du lyver
da vel, ˹Dit Skarn˺ vil jeg haabe!
Faksimile
61
Jørgen
er som jeg siger. –
Paulsen
Ha, nu troer jeg, jeg svimler! – – Men
saa maa han afstaae hende, han maa – –
Jørgen
er Du da forrykt!
Paulsen
Jeg kan ikke opgive hende! – – Hvor er Birk?
Jeg maa have ham fat!
Jørgen
at opføre sig paa?
Paulsen
Ja, Du har godt ved at snakke – – Du har
ingen Idee om hvad det vil sige, den ene
Gang efter den anden at gaae Glip af
Faksimile

62

sin første Kjærlighed. – Svar mig, hvor
er han?
Jørgen
at han ikke træffer ham.
Paulsen
Godt, saa maa jeg afsted! – Jørgen! Du
seer mig igjen som Din Svoger, eller
ogsaa – aldrig! (gaar hurtig ud i
Baggrunden
Syvende Scene
Fruen
gamle Documenter.
Ottende Scene
De Forrige. Paulsen.
Paulsen

(kommer fra Baggrunden)
Naa, endelig
Faksimile

63

træffer jeg ham da! –
Birk
virkelig være Anne – som
Paulsen
Hør, Birk! To Ord under fire Øine! Jeg
har gjennemskuet Dig – jeg veed, hvem
Du elsker – – – Din Hemmelighed – –
Birk
havde altsaa Ret!
Paulsen
Ligemeget! Men ogsaa jeg elsker hende – –
jeg er reent sterbens, og Du maa afstaae
hende! – –
˹Birk˺ Jørgen
hvad mener Du?
Paulsen
Faksimile
64
Som jeg siger – jeg har ældre Rettigheder.
Birk
Har Du?
Paulsen
Ja, det veed Gud, jeg har! jeg har traadt
hende paa Foden – det har ikke Du! jeg
har været ulykkelig i lange Aar for
den Sags Skyld – det har Du heller ikke! –
Birk
Hvem taler Du da om?
Paulsen
Om Juliane naturligviis – hvem
ellers?
Birk
det er hende – som –
Paulsen
Faksimile
65
Ja vel, ja vel!
Jørgen
jeg havde ingen Idee om – –
Paulsen

(til Birk)
Jeg siger Dig, Du maa –
ellers vil der skee en Ulykke!
Fruen
Ti stille!
Paulsen
Ikke – ikke forlovet! Hvad skal det
sige?
Birk
Som jeg siger.
Paulsen
Men Gud bevare mig! Du fortalte
jo – –
Faksimile
66
Jørgen
at sætte lidt Skræk i Dig.
Paulsen
Naa, Tak skal Du have! (gaar hen til
Juliane)
Juliane! altsaa er jeg dog
din eneste Kjærlighed, ligesom jeg
var din første!
Jørgen
glemmer nok Erklæringen.
Paulsen
Nei vist ikke – den er allerede gjort –
igaaraftes paa Sancthanshougen.
Birk
vær Du kun rolig!
Paulsen
Men hvor er altsaa denne gaadefulde
Faksimile

67

Kjæreste, som Du forstaaer saa godt at forvare.
Birk
Hvad mener Du?
Paulsen
Ja, for forlovet er Du jo – det tilstod Du. –
Naa, hvor er hun? – Herud med Sproget!
Birk
her staaer hun!
Alle
Anne!
Anne
Du veed det, Du veed!
Paulsen
Men det er dog en behagelig Situation at
være forlovet! – Det er ligesom alle
de gaadefulde Modsigelser i Tilværelsen
Faksimile

68

opløste sig i en – en – lad mig kalde det en
Duft! da først forstaae vi, hvorfor vi leve.
Jørgen
Du nu give Løbepas!
Paulsen
Mine Theorier? Aldrig i Evighed; men jeg lader være at anvende
dem, det forstaar sig. I Forlibelsestiden tager man Kjærligheden theoretisk;
Forlovelse derimod og Ægteskab – seer I, det er praktiske Forholde; – og i det Prak-
tiske veed man nok, strække ikke altid Theorierne til. –
Birk
Anne!
Paulsen

(smægtende til Juliane)
Gamle Erindringer!
Juliane
Julian!
Paulsen
Juliane!
(De omfavne og kysse hinanden)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her