Du er her:
Sancthansnatten
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
3½ Ark
Fru Bergs
Rolle
i
Sancthansnatten
Udleveret til ˹Hr: Wiese.
19/12. 52.˺

Wieegen
Faksimile
Første Act
Første Scene
Anne
Du monne saa klagelig kvæde.
Fruen

(kommer ud paa Trappen til Hovedbygningen)
Anne, Anne!
Anne
Derinde er Gammen og Glæde
Fruen
Men saa svar dog! Hvad er det, Du
der tager Dig fore?
Anne
Og Farbroer er Haren den hvide
Fruen
Nei, hun bliver værre og værre!
Faksimile
3
Anne
«De Viser jeg kviddrer under Lide.»
Fruen
Anne! Nu siger jeg Dig alvorligt, at
Du skal holde op med de Narrestreger!
Glemmer Du da reent, at de Fremme-
de snart maa være her – – eller kanskee
Du slet ikke agter at Klæde Dig om?
Anne
Nei!
Fruen
Naa! Du vil altsaa vise Dig i den
Dragt, Du der gaaer i?
Anne
Nei!
Fruen
Faksimile
4
Men hvad vil Du da?
Anne
Ingenting!
Fruen

(stiger ned ad Trappen)
Anne! {n}Nu
raader jeg Dig til, at Du øieblikke-
lig – – –
Juliane
at det ikke kan hjælpe – –
Fruen
Ja, hvad skal jeg gjøre? Varer det saa-
ledes veed saa vil hun tilsidst blive
reent forrykt. –
Juliane
er venlig mod hende, saa – –
Fruen
Faksimile
5
(venligt til Anne)
Hør Anne, lad mig
nu see, at Du er føielig mod din
Moder; gaae nu ind og tag et andet
Forklæde paa – – Du kan ikke vise Dig
i det der!
Anne
Nu skal jeg strax. –
Fruen
Stakkels Barn! Det gjør mig igrunden
ondt for hende – – –
Juliane
saa fik det gaae.
Fruen
Og saa det gamle Skjærerede derover,
(peger mod Bjælkehuset) som han ikke
paa noget Viis vil give Slip paa! – Gud
Faksimile

6

veed, hvad det var for et Indfald af
min salig Mand at sikkre ham Bjæl-
kestuen paa Livstid; – – havde ikke den
Omstændighed været iveien, saa skulde
jeg have ladet det rive ned for længe
siden.
Juliane
det var saa almindeligt, saa
Fruen
Naa, naa, kom nu ikke med de Nykker
igjen; – Du er smuk, og hvad der er
det vigtigste – Du er rig. – Gaae nu
ind og see efter om Alt er i
Orden. –
Juliane
Og for at pynte mig.
Faksimile
7
Fruen
Ja, det behøver jeg vel ikke at bede
om – – –
Juliane
Nei, være kun rolig!
Fruen

(alene)
Rig? – Ja, Folk troe det ialfald,
men – – naa, saa galt fat er det dog
igrunden ikke endnu, – – og er først
Forlovelsen offentliggjort, saa følger
Brylluppet snart efter – – saa er han
min Svigersøn, og jeg har ikke mere
at frygte. – Men alligevel – om Papi-
rerne virkelig vare til endnu! og
umueligt er det ikke – – ja vidste
jeg det blot med Sikkerhed! – – der
Faksimile

8

er kun eet Sted, hvor de kunne være at
søge – i Ravnereden derinde – og der
sætter jo Ingen sin Fod undtagen den
Gamle og Anne – – Han gaaer jo alt i
Barndommen; det kan ikke vare længe
med ham, og saa lader jeg rydde op i
Skramleriet – – jeg maa have Vished i
Sagen, før bliver jeg ikke rolig!
(Hun gaaer ind i Huset)
Tredie Scene
Berg. Anne
Berg
som længe har været glemt – –
Fruen

(kalder inde i Huset)
Anne! Anne
Berg
Faksimile
9
jeg troer de kalde paa Dig – –
Fruen

(som før)
Anne! saa skynd Dig dog!
Berg
hvor det er blevet svagt og glemsomt.
Fjerde Scene
Anne. Fruen. Juliane.
Fruen

(til Anne)
Herregud, hvor bliver Du dog
af? ..... Skynd Dig nu og gjør Theebordet
istand; de komme alt nedad Bakken. –
Juliane
sidder det nu rigtigt?
Fruen
Ja, vær Du ganske rolig.
Juliane
Faksimile
10
jeg er saa beklemt
Fruen
Men Du er vist ogsaa alt for stærk
snøret, Barn!
Juliane
saa er Hemmeligheden røbet – og – –
Fruen
Aa, det behøver Du sletikke at frygte
for; Du har jo paalagt ham at holde
Sagen dulgt, og desuden er Birk ikke af
dem som bruse op – – han er ikke af
de lidenskabelige Mennesker.
Juliane
saa hastigt blev offentliggjort
Fruen
Men Juliane! hvad er nu det for Snak!
Faksimile
11
Juliane
andre Erindringer at dvæle ved.
Fruen
Erindringer? – Saa! – – Du mener vel
Narrestregerne fra den Tid, da Du gik
i Institutet. – Jeg vil raade Dig til, at
Du ikke lader Birk mærke noget Saadant, – –
og hvad Forlovelsen angaaer, saa er den
Sag afgjort – – det er ikke mere at tale
om. –
Femte Scene
De Forrige. Birk og Jørgen.
Jørgen
indviet i Hemmeligheden, saa
Fruen
En Ven?
Faksimile
12
Birk
Aa, jeg beer – – –
Fruen
Men Anne dog!
Birk
formodentlig ogsaa en Familien?
Fruen
Min Steddatter. (hviskende) Stakkels
Barn, hun er ikke altid saa vel forva-
ret. – (til Anne) Gaae hen og pas dit
Arbiede!
Juliane
det er dog Interressant
Fruen
Nu, han skal være os hjertelig velkommen.
Men ville I ikke skille Eder af med Rand
Faksimile

13

slerne saalænge? Theebordet venter allerede. –
Jørgen
for vi ere igrunden baade sultne og tørstige!
(Alle gaae)
Syvende ˹Sjette˺ Scene
Paulsen
Naa, der komme de nok!
Syvende Scene
De Forrige. Fruen. m.Fl:
Paulsen
Jeg har rimeligviis ikke den Ære – –
Fruen
Ih, jo vist! De er os allerede bekjendt,
og – –
Paulsen
Aa, jeg beer – –
Faksimile
14
Fruen
Men vær nu saa gode at tage Plads.
Paulsen
Takker, takker!
Fruen

(skjænker Thee)
Birk
Ja ikke sandt?
Fruen
Saa De sværmer altsaa for Naturen?
Ja, det gjorde saamæn min salig
Mand ogsaa –
Paulsen
var et poetisk Gemyt?
Fruen
Berg? Nei tvertimod, han var Procura-
Faksimile

15

tor. – – Det er min første Mand jeg
mener, – Jørgens og Julianes Fader – –
Paulsen
Men Gudbevares – jeg.
Fruen
Anne, Anne dog! – hvad tænker Du paa?
Paulsen
gjøre mig meget ondt, hvis – –
Fruen
O nei! Jeg maa tvertimod bede Dem
undskylde – – De kan troe, jeg skal
skjænde paa hende. –
Paulsen
Hør ham! hør ham!
Fruen
Men saa maa Du være os behjælpelig
Faksimile

16

Jørgen! Du forstaaer Dig dog vel
paa Punschlavning
Jørgen
Ja det skulde jeg mene!
(Fruen og Jørgen gaae ind)
Tiende Scene
Nissen
Han vandrer i Blinde som ellers og sover.
Ellevte Scene
Fruen. Jørgen. Paulsen og Juliane (fra Hovedbygningen)
Paulsen
Indfald havde forstemt Dem
Fruen
Aa, hvor kan De nu troe – –
Stemmer fra Baggrunden
Hurra!
Faksimile
17
Fruen
Ih, min Gud!
Juliane
velkommen efter!
(Fruen gaaer i Baggrunden med de Andre)
Tolvte Scene
Chor
Vor Vei vi da ville finde!
Trettende Scene
Fruen og Jørgen (fra Baggrunden)
Jørgen
heller tilbringe den i Sengen.
Fruen
Og jeg tænker at det gaaer ligedan med
de Andre; lad os sætte os inde og vente
paa dem. (De gaae ind i Huset)
Faksimile
18
Tredie Act
Fjerde Scene
Birk
det maa gaae som det vil!
Femte Scene
Birk. Fruen og Juliane (komme
ud fra Hovedbygningen)
Fruen
Naa, see der har vi ham da endelig! Jeg
har næsten ikke faaet tale et Ord med
Dem endnu – – og da vore Gjæster allerede
ventes til Middag, saa –
Juliane
han er bleven utaalmodig!
Fruen

(smilende)
Nu, det lader til, at De har
Faksimile

19

Hastværk. – Juliane er ikke nær saa
hæftig – –
Juliane
hvor kan Du dog sige det.
Fruen
Nu nu, det er jo bare mit Spøg! – Men
kom, Birk! lad os tale lidt sammen
om vore Fremtidsplaner.. I unge Folk
leve nu kun for Kjærligheden og Øie-
blikket, og tænke ikke paa den Dag imor-
gen. (Fruen og Birk spadsere op og ned til-
venstre)
Sjette Scene
De Forrige. Jørgen.
Jørgen
hvad skulde jeg gjøre?
Faksimile
20
˹Syvende˺ Ottende Scene
De Forrige. Berg. Anne.
Fruen

(afsides)
Min Gud! hvad skal det sige? –
hvad vil han?
Berg
Forlovelse her, hører jeg!
Fruen
Ja, saa havde jeg tænkt.
Birk
som gjøre mig ulykkelig.
Fruen

(til Berg)
Naa saa De er vidende derom? –
Det er da vel Anne kan jeg tænke, som – –
Berg
ikke kommer ham ved – –
Faksimile
21
Fruen
Ja, jeg havde rigtignok troet – –
Juliane
han kalder Moder Mo'er
Fruen
Nu, hvad er det?
Berg
overdraget mig at levere – –
Fruen
Godt, godt! Giv mig dem da!
Berg
Folk til Gaarden, og – –
Fruen

(peger paa Birk)
For ham ere vi ialfald
ikke fremmede – det maa De kunne
indsee. –
Faksimile
22
Berg
vil gifte Jer Datter?
Fruen
Ja, det har jeg aldrig lagt Dølgsmaal
paa. – Men da nu Papirerne vel ere
overflødige – saa – (hun vil tage dem)
Birk
hvad de indeholde!
Fruen

(afsides)
Min Gud! ifald de være der
allesammen!
Juliane
er det dog for Papirer?
Fruen

(i ængstelig Spænding)
Aa, hvad veed jeg
det! Gamle Familiedocumenter,
Faksimile

23

kan jeg tænke. – Det er uforsvarligt at brin-
ge ham Sligt idag.
Birk
hvad disse Papirer indeholde?
Fruen
Jeg? Nei, hvor skulde jeg kunne – –
Birk
den som Gave af Dem.
Fruen
Men jeg forstaaer ikke – –
Birk
Sagens skjulte Sider, og –
Fruen
Og De troer altsaa – –
Birk
gav De ham Deres Haand.
Faksimile
24
Fruen
Men Birk!
Birk
min Opdragelse, min Underviisning.
Fruen
Har han –
Birk
vort Mellemværende opgjøres.
Fruen
Min Gud, Birk! De vil da vel ikke – –
Birk
give dem i mine Hænder.
Fruen
Men hvad er da Deres Hensigt?
Birk
Og dernæst –
Faksimile
25
Fruen
Nu?
Birk
ethvert Baand mellem os
Fruen
De vil altsaa –? De mener – – Juliane – –
Birk
Jeg ægter hende ikke!
Fruen
Og De betænker ikke hendes Rygte? Vi ville
komme i Folkemunde – –
Birk
har i vor Forlovelse, og – –
Fruen

(hurtigt)
Det er nok – det er nok! – naar
det endelig maa saa være. – Men Taushed
Faksimile

26

venter jeg af Dem, Taushed i alle Henseender –
Birk
endelig er jeg da fri! – –
Fruen
Juliane
hvad er der igjære?
Fruen
Stille Barn! – Fat Dig! det er mueligt at
her ikke bliver nogen Forlovelse af idag.
Jørgen
Papirerne den Sag ved?
Fruen
Ei, Papirerne komme jo ikke Sagen ved – det er
Familieaffairer, gamle Documenter.
Ottende Scene
De Forrige. Paulsen.
Faksimile
27
Paulsen
Ja vel, ja vel!
Fruen

(til Jørgen)
Nu ryger Hemmeligheden i Lyset!
Juliane
reent forbi mellem os!
Fruen
Ti stille!
Juliane
Min Ven!
Fruen
Men, Hr. Paulsen! hvorledes skal jeg forstaae
dette?
Birk
her staar hun!
Alle
Faksimile
28
Anne!
Birk
bevare Hemmeligheder; ikke sandt?
Fruen
Ja, det haaber jeg.
Paulsen
ikke altid Theorierne til.
Fruen
Men hvorom Alting er, saa faa vi idag
to Forlovelser at offentliggjøre istedet
for een. –

Forklaringer

Tegnforklaring inn her