Next Page

Isandulelo

Ngilentokozo enkulu ngokwethula Isichamazwi sesiNdebele . Lesisichazamazwi sakuqala sesiNdebele esilotshwe ngokupheleleyo ngesiNdebele kuphela, siphuma kanye le Duramazwi Guru reChiShona esiyisichamazwi esikhulu sesiShona.

Imisebenzi le emikhulu yomibili iyimpumela yokuzinikela lokusebenza nzima kwamaqembu womabili, elesiNdebele lelesiShona kuALLEX Project eyaqala ngo1992 ikugatsha lwezindimi anduba ikhule ibe yiAfrican Languages Research Institute (ALRI). Eminyakeni edluleyo umsebenzi weALLEX, esiyi ALRI, usuphakamise imisebenzi yeYunivesithi yeZimbabwe ekuthuthukiseni imisebenzi yezindimi.

Ukulotshwa kwalesisichazamazwi kuphawula ukuphumelela komsebenzi omkhulu. Kufakaza ngokusobala umsebenzi obalulekileyo wokwenziwa kwezichazamazwi ngemitshina yamakhompiyutha kusetshenziswa indlela eziphezulu zokucubungula ulimi kanye lokusebenzisa inhlelo zamakhompiyutha ezehlukeneyo. Ngalokho ke ngithanda ubobonga ukuphathisa okwenziwa zingcitshi zamakhompiyutha, eziyizo njalo ezidlelana leALRI, ezeYunivesithi yeOslo eNorway kanye leze Yunivesithi yeGothenburg eSweden. I-ALLEX, iALRI kanye leUZ zithole usizo olukhulu kakhulu lolwazi lwemitshina lobungcitshi bamayunivesithi la asathola lobubungcitshi ngokusebenza okwesikhathi eside besenza izichazamazwi zendimi zakubo ngolwasi lwemitshina lolu oluphezulu.

Ngithanda ukubonga, ngincoma umsebenzi wabahleli bonke abadinga amagama esichazamazwi babuye bawachaza bawahlela ngemfanelo. Umsebenzi wabo omuhle kangaka uphawula ukuzimisela kwabo ekuthuthukiseni indimi zabantu bakweleZimbabwe lokuqakathekiswa kwalezizindimi ekubunjweni kwemithetho yelizwe elohlonzi. Ngibonga kakhulu uMnu. S. Hadebe umhleli omkhulu walesisichazamazwi ngokukhokhela iqembu lengcitshi zolimi lwesiNdebele kuze kufike emaphethelweni omsebenzi lo. Isifiso sami yikuthi indimi zakuleli zithuthukiswe. Kubobonke abancedisa ekubunjweni komsebenzi omuhle kangaka ngithi, 'Amhlophe athe nke!'

 

 

Professor F.W.G. Hill, BVetMed, MRCVS (Lond.), PhD (B'rist.),

MACVSc (Melb.), DSc (Z'bwe), FZIMLS

Vice Chancellor

University of Zimbabwe