Next Page

Amagama Asetshenzisiweyo

Kuyasweleka engwalweni ezinjengalolu ukusebenzisa amagama angavamanga ekuchazeni am abala lezinye impawu zolimi. Kuqakathekile ukuzwisisa amagama la ukuze kubelula ukusebenzisa isichazamazwi. La amagama alandelayo alulimi olungasilwansukuzonke kodwa kululimi olusebenzisa amabala ansukuzonke ngendlela eyahlukileyo.

UPHAWU

NGESINDEBELE

NGESINGISI

:

Ikhefu

Colon

.

Ichatha

Dot

<  

Umcijo wesokunxele

Arrow pointing left

!

Uphawu lokubabaza

Exclamation mark

.

Ungqi

Full Stop

-

Hayifeni

Hyphen

" ''

Isiphawulankulumo

Inverted Commas

;

Ikhefana

semi colon

?

Uphawu lokubuza

Question mark

[ ]

Izibaya ezimileyo

Square brackets

ISIFINQO

NGESINDEBELE

NGESINGISI

-ana

Impambosi
yokwenzana

Reciprocal Extension

bal

Ibala

Word

bbz

Ukubabaza

Exclamation

bh

Ubhamu

Explosive / plosive / stop

bhg

Ubhalomagama

Orthography

bll

Ubulili

Gender

bng

Ubunengi

Plural

Bon.

Bona

Cross Reference

buny

Ubunye

Singular

bx

Umbaxa

Compound Word

bz

Ibizo

Noun

bzmnt

Ibizomuntu

Personal name

bznt

Ibizonto

Impersonal Noun

chaz

Isichazamazwi

Dictionary

-eka

Impambosi yokwenzeka

Neuter Extension

-ela

Impambosi yokwenzela

Applied Extension

Fan

Amagama alengcazelo efanayo

Synonym

fnq

Isifenqo

Figure of speech

fzms

Isifuzamsindo

Onomatopoeia

gsz

Inguquko yesenzo

Conjugation

hamb.

Amagama ahambelanayo

Variants

hh

Ukuhahaza

Aspirated

hl

Uhlelo

Grammar / Structure

hlk

Uhlamvukhulu

Capital Letter

hlngth

Uhlangothini

Lateral Sound

hlv

Uhlamvu

Letter

In

Inani

Enumerative / Quantitative

-isa

Impambosi yokwenzisa

Causative Extension

isakh.

Isakhi

Affix

isakh.

Isakhi

Formative

isib

Isibonelo

Example

isibal

Isibaluli

Relative Descriptive

isich

Isichasiso

Qualificative / Qualifier

isig.bz

Isigaba sebizo

Noun Class

isihl.

Isihlanganiso

Conjunctive

isiNd

IsiNdebele

Ndebele

isiph

Isiphawulo

Relative Adjective

isiq

Isiqalo

Prefix

-isisa

Impambosi yokwenzisisa

Intensive Extension

isiv

Isivumelwano

Concord

isiv.mn

Isivumelwano sobumnini

Possessive Concord

isiv.mwa

Isivumelwano sikamenziwa

Object Concord

isiv.nhl

Isivumelwano senhloko

Subject Concord

isiv.sich

Isivumelwano sesichasiso

Relative Concord

-iwa

Impambosi yokwenziwa

Passive Extension

jbl

Ukujobelela

Extension

K

Iphimbo eliphezulu

High tone

lg

Ilunga

Syllable

luhl

Uluhlu lwenhlamvu zamabala

Alphabet

lw

Ulwangeni

Palatal

lws

Ukulwangisa

Palatalisation

lwth

Ulwangeni-thamba

Prepalatal

M

Umutsho

Sentence

m.gmbx

Umutsho ongela mbaxa

Simple sentence

mbx

umutsho ombaxa

Complex Sentence

mflj

Imofoloji

Morphology

mfth

Umfuthwa

Affricate

mn

Ubumnini

Possessive

mnk

Umankankana

Nasal

mof

Imofimu

Morpheme

mp

Impambosi yesenzo

Derivative

mphnj

Umphinjeni

Glottal

msuk

Umsuka

Root

mwa

Umenziwa

Object

mz / nhl

Umenzi / Inhloko

Subject

ncp

Isinciphiso

Diminutive

nd

Undebezinyo

Denti-labial

nd / ndb

Undebe

Labial

ndb

Undebembili

Bilabial

ndl.esabz

Indlela esabizo

Infinitive mood

ndl.ma

Indlela yamandla

Potential Mood

ndl.phq

Indlela ephoqayo

Imperative Mood

ndl.sz

Indlela yesenzo

Mood

ndm

Indima

Paragraph

ndz

Undebezinyo

Labial-dental

ng

Ungwaqa

Consonant

ngb

Ungwaqabathwa

click sound

ngc

Ingcazelo

Meaning

ngq

Inguquko

Inflection

nk

Inkathi

Tense

nk.dl

Inkathi edluleyo

Past tense

nk.kwyo

Inkathi yokwenziweyo

Perfect Tense

nk.nje

Inkathi yamanje

Present tense

nk.qk

Inkathi esaqhubeka

Continuous Tense

nk.zy

Inkathi ezayo

Future Tense

nkz

Ukunkankaza

Nasalisation

ns

Unsinini

Alveolar

nzs

Insinzasenzo

Auxialliary Verb

p

Iphimbo eliphansi

Low Tone

phimb

Iphimbo

Intonation

phm

Ukuphinyiswa kwamagama

Pronunciation

ptsh

Uphutshu

Ejective

sbbz

Isibabazo

Interjective

sbj

Isibanjalo

Copulative

sbja

Isibanjalo sokukhomba

Demonstrative Copulative

sbz

Isabizwana

Pronoun

sbzo

Usobizo

Substantive

sd

Isandiso

Adverb

sda

Isandiso sokukhomba

Demonstratve Adverb

sdo

Isandiso sendawo

Locativve Adverb

sjbl

Isijobelelo

Suffix

slnd

Isilandiso

Predicate

smntk

Isemantiki

Semantics

snj

Isimanje

Colloquial / Informal

snk

Usingankamisa

Semi-vowel

sntk

Isintaksi

Syntax

sp

Isipele

Spelling

sq

Isiqu

Stem

ssz

Isingasenzo

Deficient Verb

stsh

Isitsho

Idioms

sz.mwa

Isenzo esilomenziwa

Transitive Verb

szgmwa

Isenzo esingelamenziwa

Intransitive Verb

szk

Isenzukuthi

Ideophone

Z

Uzinyweni

Dental