Next Page

Ukukhethwa kwamagama

Ubunengi bamabala aqukethwe yisichazamazwi ngamabala avame ukusetshenziswa nsukuzonke nje ekukhulumeni lekuxoxeni kwabantu. Inengi lawo ngamabala atholakala ezingwalweni zesiNdebele. Akhethwe ngobunono ukuze agoqele zonke impawu zolimi lwesiNdebele. Manengi-ke amabala esiNdebele angeke aqoqwa wonke abhalwe phansi. Ukuze sakhe isichazamazwi esalelizinga njalo esincane okulingeneyo kukhethwe amabala athile amanye atshiywa ngabomu. Nanzi iziqondiso ezilandelwe ngabahleli besichazamazwi ekukhetheni amabala njalo osebenzisa isichazamazwi lesi kumele alandele lezi izeluleko.

Amabizo

Isichazamazwi lesi siqukethe amabizo aphawula ubunye. Lokhu kwenzelwe ukulondoloza indawo ogwalweni kanti futhi uma igama selivele lachazwa akudingeki ukubana lichazwe njalo selikhomba ubunengi ngoba ingcazelo iyabe ilokhu ifana. Kumele kunanzelelwe ukuthi akhona amabizo avame ukusetshenziswa ebunengini kuphela, lawo afakwe enjalo. Isibonelo samabizo avame ukusebenza esebunengini yila:

ameva, amantshontsho, amafufu

Kulamanye amabizo njalo okungathiwa lawo asebunengini loba nje ngokweqiniso engakhanyi ukuthi asebunengini kumbe asebunyeni ngoba ekhomba izinto ezingabalekiyo. La ngamabala afana lalawa:

amanzi; amafutha; amanga

Amabizo alezijobelelo atshiyiwe. Izijobelelo ezibaliswayo kugoqelwa lezi:

esesikhuliso - kazi ;
esobulili - kazi
esesinciphiso -ana
esiqoqayo -ana

Okwenziweyo yikuchaza imiqondo equkethwe yilezi izijobelelo.

Izenzo

Izenzo zonke zethulwe zisendleleni eqondisayo kuphela njalo yizenzo ezivumayo hatshi ezokulandula. Izenzo zonke zethulwe zisenkathini ya-manje. Izelulo zesenzo ezingaxhunywa emsukeni wezenzo ezicha-zwayo zethulwe njengamabala azimele wodwa zachazwa ukuthi zitshoni. Ngalokho zilutshwane impambosi zesenzo ezethuliwe lapha.

Izingasenzo lensizasenzo zifakwe zazimela zodwa njengama-gamanhloko. Zonke izakhi ezingasebenza lesenzo okungaba yizakhi zenkathi loba impambosi njalonjalo, zifakwe zazimela zodwa.

Izenzukuthi

Izenzukuthi ziyimihlobo emibili kusiya ngalapho ezithathelwe khona. Kukhona ezomdabuko kuzekuba khona ezithathelwa kwezinye incezu zenkulumo. Kulesisichazamazwi kukhethwe izenzukuthi zomdabuko. Ngakhoke lowo obalayo angakhangeleli ukuthola izenzukuthi ezilesijo-belelo - iyane kumbe ezicina ngonkamisa -i .

Izandiso

Kufakwe izakhi zezandiso zachazwa kwasekukhethwa lezandiso zomdabuko zenkathi lezesimo. Izandiso zendawo azikhethwanga ngaphandle kwehlekanyana lalezo ezomdabuko njengalezi: phandle lo phezulu.

Izibanjalo

Izibanjalo azikhethwanga ngoba zithathelwa kwezinye incezu zenkulumo. Kukhethwe kuphela izibanjalo zokukhomba ezinjengabo nampo labo nansi .

Izibabazo

Izibabazo ezivamileyo njalo ezemvelo zonke zigoqelwe lapha.

Izihlanganiso

Izihlanganiso zonke ezivamileyo zethulwe njengamagamanhloko.