ISICHAZAMAZWI SESINDEBELE
Abahleli labasekali
Isandulelo
Isethulo

African Languages Research Institute (ALRI)

ALLEX Project
Amazwi Okubonga
Isicelo Sabahleli
Isingeniso

Imbali Yolimi LwesiNdebele

Ikhophasi YesiNdebele
Ukuma Kohlelo LwesiNdebele
Umbhalomabala
Ukwethulwa Kwamagama
Ukukhethwa kwamagama
Ukwethulwa Kwengcazelo Zamagama
Izipele zesiNdebele
Amagama Okwebolekwa
Okumele Kulandelwe Ngosebenzisa Isichazamazwi
Amagama Asetshenzisiweyo